Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Αιματολογικά ιστογράμματα: από τον αναλυτή στην κλινική πράξη

Βασιλική Κυριαζή , Γαρυφαλιά Παπαδοπούλου , Νικόλαος Παναγιώτου

Περίληψη

Τα αιματολογικά ιστογράμματα αποτελούν τη γραφική αναπαράσταση των δεδομένων που σχετίζονται με τον αριθμό, τη μορφολογία και τη σύσταση των έμμορφων στοιχείων του αίματος και είναι άμεσα διαθέσιμα κατά την ανάλυση της γενικής εξέτασης αίματος από τους σύγχρονους αιματολογικούς αναλυτές. Οι καμπύλες των αιματολογικών ιστογραμμάτων που συνοδεύουν τα αριθμητικά ευρήματα του αιμοδιαγράμματος συχνά παρέχουν με άμεσο και οπτικοποιημένο τρόπο ενδείξεις υποκείμενης παθολογίας και μπορούν να κατευθύνουν τη διαφορική διάγνωση και την περαιτέρω διερεύνηση οξέων και χρόνιων νοσημάτων. Στην παρούσα μελέτη εκτίθενται οι βασικές αρχές λειτουργίας των αιματολογικών αναλυτών και ερμηνείας των αιματολογικών ιστογραμμάτων και επιχειρείται η σύνδεσή τους με παθολογικές καταστάσεις που αντιμετωπίζονται στην κλινική πρακτική και στη ρουτίνα του αιματολογικού εργαστηρίου. Για το σκοπό αυτό παρατίθεται μια σειρά αυξημένων σε συχνότητα κλινικών περιστατικών με χαρακτηριστικές ποιοτικές και ποσοτικές μεταβολές των στοιχείων του αίματος. Η ανάλυση των γενικών εξετάσεων του αίματος πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριό μας με τον αιματολογικό αναλυτή Beckman Coulter Unicel DXH 800. Η μορφολογία, το εύρος βάσης και η μετατόπιση της καμπύλης των αιματολογικών ιστογραμμάτων χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της εγκυρότητας των μηνυμάτων του αναλυτή, για τον αποκλεισμό προαναλυτικών ή αναλυτικών σφαλμάτων και για την αρχική διαγνωστική προσέγγιση αιματολογικών νοσημάτων, λοιμώξεων και διαταραχών με δευτερογενείς αιματολογικές εκδηλώσεις. Τα ανωτέρω στοιχεία σε συνδυασμό με το κλινικό ιστορικό και τη μικροσκοπική εξέταση του επιχρίσματος του περιφερικού αίματος συνέβαλλαν στην ορθή και έγκαιρη λήψη διαγνωστικών και θεραπευτικών αποφάσεων.

Λέξεις κλειδιά: αιματολογικος αναλυτης, αιματολογικο ιστογραμμα, αναλυτης Beckman Coulter Unicel DXH 800

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.