Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ανάλυση Kόστους και Μέτρηση της Σχετιζόμενης με την Υγεία Ποιότητας Ζωής σε τμήμα Εργοθεραπείας Δημόσιου Νοσοκομείου: Μελέτη περίπτωσης

Γεώργιος Παπαθανασίου , Aθηνά Οικονόμου

Περίληψη

Έχει διαπιστωθεί ότι η Εργοθεραπευτική παρέμβαση συμβάλλει στη μείωση του κόστους φροντίδας υγείας και στην αύξηση της ποιότητας ζωής των ατόμων που λαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες. Τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται η ανάγκη για την αύξηση της βιβλιογραφίας που θα διερευνά τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που η Εργοθεραπεία επιφέρει. Σκοπός: Η παρούσα εργασία είναι μία μελέτη περίπτωσης για το τμήμα Εργοθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου και έχει διττό στόχο: αφενός μεν να καταγράψει τα κόστη και τα έσοδα του τμήματος από τη ίδρυσή του (2012) μέχρι και σήμερα και αφετέρου δε να καταγράψει την Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής των ωφελούμενων του τμήματος πριν και μετά το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19, η οποία οδήγησε στην τρίμηνη αναστολή όλων των θεραπευτικών συνεδριών από τον Μάρτιο έως τον Μάϊο του 2020. Υλικά και μέθοδος: Για τον υπολογισμό των δαπανών και του κόστους συλλέχθηκαν και παρουσιάζονται στοιχεία από την Οικονομική Υπηρεσία, το Γραφείο Μισθοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου. Για τη μελέτη της επίπτωσης της Εργοθεραπείας στο επίπεδο ποιότητας ζωής των ωφελούμενων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο EQ-5D. Συνολικά συμπληρώθηκαν 46 ερωτηματολόγια από τους ωφελούμενους του Κ.Ε.Φ.Ι.Απ. Σύρου και από τους διαμεσολαβητές τους μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων στο διάστημα Φεβρουαρίου – Μαΐου 2020. Συμπεράσματα: Ως προς το οικονομικό σκέλος, επισημαίνεται μία μεγάλη διαφορά μεταξύ του κόστους και των εσόδων του τμήματος που οφείλεται στην ανεπαρκή αποζημίωση των Εργοθεραπευτικών συνεδριών. Ως προς τη μεταβολή στη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής των ωφελούμενων του τμήματος, εμφανίζονται διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν. Οι περιορισμοί της μελέτης και κυρίως το μικρό της δείγμα δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών αποτελεσμάτων, αλλά παρόλα αυτά η παρούσα εργασία είναι πιθανότατα η πρώτη ανάλογη στην Ελλάδα και ίσως να αποτελέσει το έναυσμα για αντίστοιχες μελέτες στον τομέα της Εργοθεραπείας στον Ελλαδικό χώρο.

Λέξεις κλειδιά: Εργοθεραπεία, Οικονομική αξιολόγηση, Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής, COVID-19, Ελλάδα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.