Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Νέες τεχνολογίες και Ψυχοθεραπεία: Δυνατότητες και Προβληματισμοί

Αφροδίτη Ζαρταλούδη

Περίληψη

Εισαγωγή: Το διαδίκτυο αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διεξαγωγή ψυχοθεραπευτικών συνεδριών προκειμένου να ξεπεραστεί το εμπόδιο της επιβεβλημένης φυσικής και κοινωνικής απόστασης όπως συμβαίνει την περίοδο της πανδημίας Covid-19. Σκοπός: Το παρόν άρθρο επιχειρεί να παρουσιάσει τον τρόπο που τροποποιείται το ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο στη διαδικτυακή πολυ-οικογενειακή ομαδική ψυχοθεραπεία, τις νέες δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα καθώς και τις προκλήσεις και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν μεταξύ της διαδικτυακής και της δια ζώσης ψυχοθεραπείας. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στην αγγλική γλώσσα στις διεθνείς βάσεις δεδομένων Pubmed, Scopus και Google Scholar, χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά. Αποτελέσματα: Η συνθήκη της εξ’ αποστάσεως συμμετοχής σε ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες συμβάλλει καταλυτικά στην δημιουργία νέων δυνατοτήτων και προοπτικών στην παροχή ψυχοθεραπευτικής φροντίδας. Ταυτόχρονα οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας καλούνται να διαχειριστούν και τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν κατά την διεξαγωγή των διαδικτυακών ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων. Η διαδικτυακή ψυχοθεραπεία πολυ- οικογενειακού συστημικού τύπου σε ασθενείς με ιστορικό Πρώτου Ψυχωτικού Επεισοδίου και στις οικογένειές τους μπορεί να αποτελέσει μια μορφή ψυχιατρικής παρέμβασης στην κοινότητα. Τα προγράμματα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση δεν έχουν αξιοποιήσει επαρκώς το εργαλείο της διαδικτυακής ψυχοθεραπείας, που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως συμπληρωματική επιλογή στις δια ζώσης ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Συμπεράσματα: Η εξοικείωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας με την τεχνολογία και την διαδικτυακή ψυχοθεραπεία θα μπορούσε να συμβάλλει καταλυτικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Λέξεις κλειδιά: Διαδικτυακή ψυχοθεραπεία, πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο, πολυ-οικογενειακή ομαδική θεραπεία

Διαμοιράστε το:
Copyright © 2023 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.