Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Αξιολόγηση ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο μετά την αποκατάσταση

Ευαγγελία Κακαγιάννη , Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου , Ευρυδίκη Καμπά , Δημήτριος Παπαγεωργίου

Περίληψη

Εισαγωγή: Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι ο πιο κοινός τύπος εγκεφαλικών ασθενειών και αποτελεί την πρώτη αιτία λειτουργικών διαταραχών για τις δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης. Έχει άμεση επίπτωση στα συστήματα υγείας, με αποτέλεσμα το υψηλό κόστος και θεωρείται παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας λόγω των σοβαρών αναπηριών, τους λειτουργικούς περιορισμούς και την μειωμένη ποιότητα ζωής που επιφέρει στους ασθενείς. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ασθενών που έχουν υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και οι οποίοι ακολούθησαν ή όχι αποκατάσταση. Υλικό - Μέθοδος: Για τους σκοπούς της έρευνας, διεξάγεται προοπτική μελέτη με χρήση ερωτηματολογίων μέσω συνεντεύξεων, σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Για την αξιολόγηση και παρακολούθηση χρησιμοποιούνται τα εξής ερευνητικά εργαλεία: Short-Form 36 (SF-36), EuroQol-5D, Stroke Specific Quality of Life (SS-QOL) και η Κλίμακα Barthel. Το δείγμα της μελέτης αποτελούν άτομα που διαγνώστηκαν με εγκεφαλικό επεισόδιο και επισκέφθηκαν Γενικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Μελετώνται δύο ομάδες ασθενών, αυτοί που έλαβαν υπηρεσίες αποκατάστασης και αυτοί που δεν έλαβαν αντιστοίχως. Αποτελέσματα: Εκτιμάται ότι, τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν τόσο τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο όσο και τους φροντιστές των ασθενών προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τη σωματική και ψυχική υγεία των ασθενών και να βελτιώσουν είτε την αποκατάσταση, είτε τη φροντίδα σε αυτούς. Συμπεράσματα: Η μελέτη στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την οργάνωση των υπηρεσιών αποκατάστασης σε όλες τις υγειονομικές δομές της Ελλάδος, οι οποίες θα βοηθήσουν στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των δυσλειτουργιών όλων των ασθενών που πάσχουν από τη νόσο αυτή, όπως επίσης στη βραχύτερη νοσηλεία και στη μείωση του κόστους των μονάδων υγείας της χώρας.

Λέξεις κλειδιά: Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, Αποκατάσταση, φυσικοθεραπεία, Εργοθεραπεία

Διαμοιράστε το:
Copyright © 2023 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.