Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Απόψεις γονέων παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 σχετικά με τη φροντίδα και ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον

Μαριάνα Δρακοπούλου , Παναγιώτα Μπεγνή , Παρασκευή Αποστολάρα

Περίληψη

Ο επιπολασμός του ΣΔ τύπου 1 (ΣΔτ1) αυξάνεται ετησίως ευρωπαϊκά αλλά και στην Ελλάδα, με χιλιάδες νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο. Η ορθή διαχείριση του μαθητή με διαβήτη στο σχολείο αποτελεί πρόκληση για τους σχολικούς νοσηλευτές. Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις γονέων παιδιών με ΣΔτ1, σχετικά με τη φροντίδα και την ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον. Ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον επιδρά στη βελτίωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας, την ενίσχυση της ευημερίας και της υγείας των μαθητών. Η ασφάλεια και η ικανοποίηση των γονέων μαθητών με ΣΔτ1 στο σχολικό περιβάλλον σχετικά με τη φροντίδα που λαμβάνουν τα παιδιά τους, μελετάται τα τελευταία χρόνια διεθνώς και αποδεικνύει την ανησυχία των γονέων για το διαβητολογικό προφίλ των παιδιών στο σχολείο. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναδύθηκε ότι η καθημερινή παρουσία του σχολικού νοσηλευτή στο σχολείο βοηθάει στη σημαντική μείωση των απουσιών των μαθητών με διαβήτη, αυξάνει σημαντικά τη σχολική επίδοση των μαθητών και παράλληλα γίνεται σημαντικά ορθότερη ρύθμιση του ΣΔτ1. Επιπρόσθετα, όπου δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής για τη φροντίδα του μαθητή με ΣΔτ1 η ασφάλεια που νιώθουν οι γονείς καταγράφεται εξαιρετικά χαμηλή. Ενισχύεται η ανάγκη της νοσηλευτικής φροντίδας του μαθητή με ΣΔτ1 στο σχολικό περιβάλλον, ώστε αφενός μεν το σχολείο να αποτελεί ασφαλές περιβάλλον και αφετέρου να προσφέρει ισότιμα το ίδιο επίπεδο πρόσβασης στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά.

Λέξεις κλειδιά: Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, ασφάλεια, φροντίδα, σχολική νοσηλευτική, απόψεις γονέων.

Διαμοιράστε το:
Copyright © 2023 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.