Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Εκπαίδευση πρωτότοκων μητέρων στη φροντίδα νεογνών μέσω ασύγχρονης μάθησης

Πέτρος Καρκαλούσος , Ντονίκα Πρέτσι

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η μητρότητα είναι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στη ζωή μιας γυναίκας. Όσο όμορφη και αν είναι άλλες τόσες ευθύνες και υποχρεώσεις φέρει. Προκειμένου να ανταπεξέλθει μια μητέρα στον νέο αυτό ρόλο της ζωή της, ξεκινάει την αναζήτηση των πληροφοριών σχετικά με την φροντίδα του βρέφους.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση των δυνατοτήτων της ασύγχρονης εκπαίδευσης (moodle) στην εκπαίδευση των πρωτοτόκων μητέρων στη φροντίδα των νεογνών τους.

Υλικό - Μέθοδος: Σε δημόσιο μαιευτήριο δόθηκε σε 53 πρωτότοκες μητέρες μέσω tablet, κατάλληλα διαμορφωμένο υλικό ηλεκτρονικών μαθημάτων για την φροντίδα του βρέφους διάρκειας 1,5 ώρας. Με κατάλληλα κουίζ συλλέχθηκαν οι γνώσεις των μητέρων πριν και μετά την μελέτη τους. Επιπλέον συλλέχθηκαν 47 παρόμοια κουίζ γνώσεων από πρωτότοκες μητέρες μέσω διαδικτύου. Η ηλικία όλων των μητέρων κυμαίνονταν από 18 έως 47 και είχαν καταγωγή από διάφορες χώρες.

Αποτελέσματα: Η έρευνα έδειξε σημαντικά σημαντική διαφορά μεταξύ των σωστών απαντήσεων σχετικά με τις γνώσεις που διέθεταν οι μητέρες πριν μελετήσουν τα ασύγχρονα μαθήματα και αφού τα μελέτησαν. Η διάμεσος τιμή των σωστών απαντήσεων πριν διαβάσουν τα μαθήματα προσδιορίστηκε στο 51% ενώ αφού διάβασαν τα μαθήματα είναι ίση με 90%. Ως τρόπο άντλησης πληροφοριών σχετικά με τον ερχομό των νεογνών τους κυρίαρχη θέση είχε η χρήση του ιντερνέτ (46,25%) ενώ την δεύτερη θέση κατείχε η πληροφόρηση από βιβλία (31,25%). Τις περισσότερες σωστές απαντήσεις συγκέντρωσε η ερώτηση για το κατάλληλο μπάνιο του βρέφους (88%) και τις λιγότερες οι χειρισμοί σε περίπτωση πνιγμονής του βρέφους (3%).

Συμπεράσματα: Η ασύγχρονη εκπαίδευση (moodle) βοήθησε τις νέες μητέρες σχεδόν να διπλασιάσουν τις γνώσεις τους για την φροντίδα το βρέφους τους. Η πλατφόρμα moodle μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι και εκτός της τυπικής εκπαίδευσης και να απευθυνθεί σε πολύ ετερόκλητο κοινό.

Λέξεις κλειδιά: Ασύγχρονη εκπαίδευση, βρέφος, μητρότητα, μητρικός θηλασμός, moodle

Διαμοιράστε το:
Copyright © 2023 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.