Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Παραλείψεις στη νοσηλευτική φροντίδα σχετιζόμενες με τη στοματική υγιεινή εσωτερικών ασθενών: έρευνα με τη χρήση ομάδων εστιασμένης συζήτησης

Γεώργιος Ευσταθίου , Ευρυδίκη Παπασταύρου , Μελανή Χαραλάμπους , Περσεφόνη Λάμπρου-Χριστοδούλου , Ηρακλής Ηρακλέους , Αναστάσιος Μερκούρης

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: H στοματική υγιεινή θεωρείται σημαντική παράμετρος της ευεξίας του ανθρώπου. Η κακή στοματική υγιεινή, έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική υγεία του ανθρώπου, συμβάλλοντας στην εμφάνιση άλλων ασθενειών. Έχει τεκμηριωθεί ότι οι νοσηλευτές καθυστερούν ή παραμελούν την παροχή φροντίδας της στοματικής κοιλότητας σε νοσηλευόμενους ασθενείς, γεγονός που οδηγεί σε ανεπιθύμητα συμβάντα.

Σκοπός: Η κατανόηση των αντιλήψεων των νοσηλευτών σε σχέση με τη στοματική υγιεινή και των απόψεων τους σε σχέση με τους τρόπους πρόληψης του φαινομένου των παραλείψεων.

Μέθοδος: Τέσσερεις ομάδες εστιασμένης συζήτησης (n=30) οργανώθηκαν. Νοσηλευτές από τμήματα παθολογικής και χειρουργικής κατεύθυνσης, προερχόμενοι από 3 γενικά νοσοκομεία, συμμετείχαν στις συζητήσεις, τον Ιούνιο του 2019. Οι συζητήσεις, συντονίστηκαν από έμπειρο συντονιστή και χρησιμοποιήθηκε ημι-δομημένος κατάλογος ερωτήσεων. Τα δεδομένα αναλύθηκαν μέσω θεματικής ανάλυσης.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι η παροχή στοματικής φροντίδας συχνά παραλείπεται από τους νοσηλευτές. Τα εμπόδια παροχής στοματικής φροντίδας και οι παράγοντες που διευκολύνουν την παροχή στοματικής φροντίδας, χωρίστηκαν σε τέσσερεις κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά των ασθενών, τις γνώσεις των νοσηλευτών, τις δεξιότητες καθώς και το εργασιακό νοσηλευτικό περιβάλλον.

Συμπεράσματα: Εφόσον διαπιστώνονται εμπόδια στην παροχή στοματικής φροντίδας αλλά και παράγοντες που τη διευκολύνουν, γίνεται εισήγηση επικέντρωσης σε εκείνους τους παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της παροχής στοματικής φροντίδας, αφού συμβάλλει θετικά στη ικανοποίηση των ασθενών αλλά και στη γενικότερή τους υγεία.

Λέξεις κλειδιά: αντιλείψεις, νοσηλευτική γνώση, νοσηλευτική πρακτική, ασθενείς, παραλείψεις, στοματική υγιεινή

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.