Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η επίδραση της εφαρμογής των δημοσίων σχέσεων στην αποδοτικότητα των εργαζομένων στις υπηρεσίες υγείας

Κυριάκος Παΐλας

Περίληψη

Οι δημόσιες σχέσεις ως βασικός πυλώνας του εσωτερικού marketing ενός οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του. Η εφαρμογή τους γίνεται στους εσωτερικούς πελάτες, που είναι το ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό καθώς και τα μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη του οργανισμού. Ο ρόλος που διαδραματίζει η εφαρμογή των δημόσιων σχέσεων στις δομές παροχής υπηρεσιών υγείας είναι μείζονος σημασίας. Παράμετροι όπως το φύλο, η ηλικία, το είδος απασχόλησης και οι μορφές των εργασιακών σχέσεων καταδεικνύουν τις διαφορετικές συνιστώσες που έχουν άμεση επίδραση στη συμπεριφορά και τη στάση των επαγγελματιών υγείας. Η υιοθέτηση των μεθόδων και τακτικών των δημοσίων σχέσεων και η εφαρμογή του εσωτερικού marketing στις υπηρεσίες υγείας κρίνεται αναγκαία για την επίτευξη θετικού ισοζυγίου στην ψυχονοητική και σωματική ευεξία των επαγγελματιών υγείας και την βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού μέσω της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας. Η εφαρμογή των δημόσιων σχέσεων στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας  αφορά όλες τις βαθμίδες της περίθαλψης και η ευθύνη του ορθού προγραμματισμού και της υλοποίησής τους αποτελεί αρμοδιότητα της Διοίκησης του οργανισμού. Το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων καθώς και το τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είτε ξεχωριστά είτε συνδυαστικά καλούνται να εκπληρώσουν τη δέσμευση της Διοίκησης της μονάδας υγείας να μεγιστοποιήσει το όφελος της ατομικής και ομαδικής βελτίωσης του επαγγελματία υγείας.

Λέξεις κλειδιά: δημόσιες σχέσεις, εσωτερικό marketing, υπηρεσίες υγείας, επαγγελματίες υγείας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.