Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Προϊστάμενοι (managers) νοσηλευτών και ασφάλεια ασθενών: Ανάπτυξη και εφαρμογή ευρωπαϊκού ερευνητικού εκπαιδευτικού προγράμματος

Γεώργιος Ευσταθίου , Θεολογία Τσίτση , Παναγιώτα Ανδρέου , Alvisa Palese , Jessica Longhini , Maria Schubert , Nicole Zigan , Susanne de Wolf-Linder , Renate Stemmer , Christina Strohm , Ευρυδίκη Παπασταύρου

Περίληψη

Τα σύγχρονα συστήματα υγείας, απαιτούν ηγέτες με δυναμικό ρόλο, ενδυναμωμένους με επικαιροποιημένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές. Στους πιο πάνω ηγέτες, περιλαμβάνονται οι προῑστάμενοι (managers) νοσηλευτών. Ο ρόλος των προῑστάμενων (managers) νοσηλευτών στην εύρυθμη λειτουργία ενός νοσηλευτικού τμήματος είναι εξαιρετικά σημαντικός. Αποτελούν το βασικό πυλώνα, πάνω στον οποίο στηρίζεται η οργάνωση του νοσηλευτικού έργου. Για το λόγο αυτό, οι προιστάμενοι (managers) νοσηλευτών, χρειάζεται να κατέχουν δεξιότητες διοίκησης και επικοινωνίας, βασιζόμενες σε επικαιροποιημένες και βέλτιστες πρακτικές. Στο παρόν άρθρο, περιγράφεται η διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής ενός διαδικτυακού εργαλείου ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των προϊστάμενων νοσηλευτών (managers). H ανάπτυξη του εργαλείου έγινε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου Νurse Managers For SAFETY, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+. Στο έργο συμμετείχαν τέσσερεις ευρωπαῑκές χώρες (Κύπρος, Ιταλία, Ελβετία και Γερμανία) και 5 συνεργάτες - φορείς (4 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ένας φορέας τεχνολογίας). Τα τέσσερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέσα από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και ομάδες εστίασης, σχεδίασαν το περιεχόμενο του εργαλείου (γραπτά κείμενα, power point παρουσιάσεις, βίντεο) σε διάφορες γλώσες και με υποτίτληση. To διαδικτυακό εργαλείο περιλαμβάνει θεματολογία και προκλήσεις που καλούνται καθημερινά power point παρουσιάσεις να διαχειριστούν οι προϊστάμενοί νοσηλευτών (managers): ασφαλή στελέχωση, επικοινωνία, διαχείριση συγκρούσεων, καταμερισμός φροντίδας κλπ. Η πιλοτική εφαρμογή του διαδικτυακού εργαλείου κατέδειξε τη σημαντικότητα ανάλογων δράσεων αλλά και την πολυπλοκότητα του έργου και ευθύνης έχουν οι προϊστάμενοι νοσηλευτών (managers).

Λέξεις κλειδιά: διαδικτυακό εργαλείο, ενίσχυση γνώσεων, προιστάμενοι νοσηλευτών (managers), δεξιότητες

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.