Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Απόψεις και Στάσεις των Επαγγελματιών Υγείας σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας: Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

Περικλής Ρόμπολας , Πανίκος Μασούρας , Σωτήρης Αυγουστή , Ανδρεάς Χαραλάμπους

Περίληψη

Εισαγωγή:

Ποικίλοι παράγοντες διαμορφώνουν θετικές απόψεις και στάσεις των επαγγελματιών υγείας σε σχέση με τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΗΦΥ) ως εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υγείας στα συστήματα υγείας διεθνώς.

Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν θετικές ή αρνητικές απόψεις και στάσεις στους επαγγελματίες υγείας αναφορικά με τη χρήση του ΗΦΥ.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των μελετών που έχουν δημοσιευθεί από το 2002 έως σήμερα στην ελληνική κι αγγλική γλώσσα, στις βάσεις δεδομένων: Cinahl Database | EBSCO, Google Scholar, Library and Information Science – Elsevier, PubMed, και Scopus. Η στρατηγική αναζήτησης της βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδομένων στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα περιλάμβανε τη χρήση των λέξεων κλειδιών ως εξής: ((“electronic health record/ ηλεκτρονικός φάκελος υγείας” OR “EHR/ ΗΦΥ”) AND (“health professional/ επαγγελματίας υγείας” OR “opinion/ άποψη” OR “attitude/ στάση”)). Κατά την ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκαν ποικίλα επιμέρους κριτήρια επιλογής των μελετών.

Αποτελέσματα: Από σύνολο των δημοσιευμένων μελετών, 71 τηρούσαν τα κριτήρια ένταξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι διάφοροι παράγοντες διαμορφώνουν θετικές ή αρνητικές απόψεις και στάσεις στους επαγγελματίες υγείας σχετικά με τη χρήση του ΗΦΥ. Και στις δύο περιπτώσεις αυτοί ομαδοποιούνται σε διακριτούς θεματικούς άξονες ενώ σχετίζονται με την εργασία των επαγγελματιών υγείας, με τα δεδομένα και τις πληροφορίες υγείας και με τη φροντίδα των ασθενών.

Συμπεράσματα: Η επιτυχής εφαρμογή του ΗΦΥ ως τεχνολογικής καινοτομίας Ηλεκτρονικής Υγείας απαιτεί συντονισμένη δράση από τους σχεδιαστές πολιτικών υγείας. Σε κάθε περίπτωση κατά το σχεδιασμό και την υλοποίησή του συστήματος ΗΦΥ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και στάσεις των επαγγελματιών υγείας.

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματίας υγείας, στάση, Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, άποψη

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.