Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Επίδραση του ARDS στην καρδιακή λειτουργία και συχνότητα εμφάνισης καρδιακών αρρυθμιών

Μαρία Βάχλα , Όλγα Καδδά , Σπυρίδων Δρίτσας , Κωνσταντίνος Παπαμιχαήλ , Γεώργιος Τριάντης , Χριστίνα Μαρβάκη

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Tο σύνδρομο οξείας Αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS), αποτελεί ένα σύνδρομο φλεγμονώδους πνευμονικής βλάβης, όπου σύμφωνα με τον ορισμό του Βερολίνου διαγνωστικά κριτήρια, αποτελούν η έναρξή του εντός μίας εβδομάδας, η επιδεινούμενη σοβαρή υποξαιμία, τα απεικονιστικά ευρήματα και η καθορισμένη προέλευση του οιδήματος. Το ARDS  είναι σύνδρομο υψηλής νοσηρότητας και θνητότητας. Η θνητότητα κυμαίνεται από 46% έως 60%.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του ARDS στην εμφάνιση καρδιακών αρρυθμιών των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη, της οποίας το δείγμα αποτέλεσαν 50 ασθενείς με ARDS σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, οι οποίοι νοσηλεύθηκαν σε Μ.Ε.Θ. covid-19 μεγάλου επαρχιακού Νοσοκομείου, κατά το χρονικό διάστημα Αύγουστος 2021 έως Ιανουάριος 2022. Η συλλογή του δείγματος έγινε με βάση τους κανόνες της τυχαίας δειγματοληψίας. Το φύλλο συλλογής δεδομένων περιελάβανε τις εξής παραμέτρους: δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς, οικογενειακή κατάσταση, διάρκεια νοσηλείας, ατομικό ιστορικό και συνοδά νοσήματα, συνθήκες μηχανικού αερισμού, αέρια αίματος, φαρμακευτική αγωγή, επεισόδια και είδος αρρυθμιών. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο σημαντικότητας p=0,05.

Αποτελέσματα: Στην μελέτη συμμετείχαν 50 ασθενείς με ARDS. Είκοσι δύο ασθενείς (44%) ήταν άρρενες και 28 (56%) γυναίκες. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 66,6(13,92) έτη, με μέσο χρόνο παραμονής στην Μ.Ε.Θ. τις 14,38(10,48) ημέρες. Η μελέτη συσχετίσεων έδειξε ότι το 17,9% των ασθενών που παρουσίασε βαρύ ARDS κατά την εισαγωγή του στη ΜΕΘ και το 50% με μέτριο ARDS συσχετίστηκε με την ύπαρξη PVC αρρυθμίας (ρ=6,63, p=0,036), το 50% των ασθενών που παρουσίασε βαρύ ARDS κατά τη διάρκεια νοσηλείας του στη ΜΕΘ και το 9,1% με μέτριο ARDS συσχετίστηκε με την ύπαρξη υπο- υπερθυρεοειδισμού (ρ=11,19, p=0,004).

Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η βαρύτητα του ARDS δεν επηρεάστηκε από τους διάφορους τύπους καθ’ όλη τη νοσηλεία του ασθενούς στην Μ.Ε.Θ. Παράγοντες όπως η ηλικία και το φύλο δεν φάνηκε να αλληλοεπιδρούν με τον λόγο  PO2/FiO2, σε αντίθεση ο λόγος αυτός φάνηκε να επηρεάζεται από τις ημέρες νοσηλείας του ασθενούς.

Λέξεις κλειδιά: COVID-19, ARDS, Αρρυθμίες

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.