Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Οι συνέπειες του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης στους εργαζομένους των υπηρεσιών υγείας και οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπισή του

Κυριάκος Παΐλας

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η επίδραση του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης στους εργαζομένους στις υπηρεσίες υγείας και ειδικότερα στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι πολυδιάστατη. Οι συνέπειες έχουν άμεση διασύνδεση με το επίπεδο υγείας του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών υγείας, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς καθώς και την αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας μιας χώρας. Στην παρούσα μελέτη θα αναλυθούν τόσο οι προαναφερθείσες συνέπειες που ανακύπτουν όσο και οι παρεμβάσεις πρόληψης της εμφάνισης του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης σε ατομικό και σε επιχειρησιακό-οργανωτικό επίπεδο. Τα μέτρα πρόληψης έχουν στόχο αφενός να βελτιώσουν την υγεία των εργαζομένων στις μονάδες υγείας και αφετέρου να βελτιστοποιήσουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα όλων των βαθμίδων φροντίδας υγείας και την εν γένει ικανοποίηση των ασθενών από το σύστημα υγείας. Η επαγγελματική εξουθένωση των επαγγελματιών υγείας είναι ένα χρόνιο πρόβλημα και η συγκεκριμένη δυσαρμονία, κατά την οποία τα ψυχικά και σωματικά αποθέματά τους έρχονται σε ανισορροπία με τις επαυξημένες εργασιακές απαιτήσεις, δεν εμφανίζεται στιγμιαία. Αντιθέτως προκαλείται από συνιστώσες που σταδιακά επηρεάζουν αρνητικά την εργασιακή ευημερία τους. Τέτοιοι παράγοντες, όπως είναι η έλλειψη προσωπικού, η ασάφεια εργασιακών ρόλων, η απουσία υποστήριξης από τους προϊσταμένους και τους διευθυντές των εργαζομένων στον χώρο της υγείας και η ανεπάρκεια της διοίκησης στην ανεύρεση εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης, δεν δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου.

Λέξεις κλειδιά: Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, ποιότητα υπηρεσιών υγείας, επίπεδο υγείας εργαζομένων, αποτελεσματικότητα συστήματος υγείας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.