Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Αίτια λοιμώξεων καρδιάς: Μικροβιακή Ενδοκαρδίτιδα

Αναστασία Καμπούρη , Νικόλαος Μπιάγκης , Μαρία Χουντή , Δημήτριος Παπαγεωργίου

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα αποτελεί μια απειλητική για την ζωή λοίμωξη του ενδοκαρδίου. Διακρίνεται σε ενδοκαρδίτιδα φυσικών βαλβίδων, προσθετικών βαλβίδων και εμφυτευμένων καρδιακών συσκευών. Η γρήγορη διάγνωση και η αντιμετώπιση αποτελούν σημαντικούς παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η πρόγνωση. Η ανεύρεση του μικροβιολογικού παράγοντα, η γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, η ανατομική εντόπιση και η αντιμετώπιση των πιθανών επιπλοκών σε άλλα όργανα που προκύπτουν από τη νόσο είναι υψίστης σημασίας για την οργάνωση του θεραπευτικού πλάνου.

Σκοπός: Ήταν η συστηματική ανασκόπηση ερευνητικών μελετών όσον αφορά τους παθογόνους μικροοργανισμούς που αποτελούν αίτια για την εμφάνιση λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας.

Μέθοδος: Η μεθοδολογία περιλάμβανε την ανασκόπηση άρθρων της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας. Έγινε χρήση διεθνών βάσεων δεδομένων όπως PubMed, Google Scholar και του επιστημονικού περιοδικού Elsevier.  Η αναζήτηση έγινε σε άρθρα που δημοσιεύτηκαν την χρονική περίοδο 2016 – 2019, γραμμένα σε αγγλική γλώσσα.

Αποτελέσματα: Από τη συστηματική αναζήτηση των άρθρων και μετά την απόρριψη των μελετών που δεν πληρούσαν τα κριτήρια που τέθηκαν, προέκυψαν 13 άρθρα που ικανοποιούσαν τα κριτήρια της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε. Τα άρθρα αυτά αναλύθηκαν σε μια θεματική ενότητα η οποία πραγματεύτηκε τα μικροβιακά αίτια που δημιουργούν λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα. Τα αποτελέσματα συμφωνούσαν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά τα κύρια μικροβιακά αίτια, τα οποία ανέδειξαν στελέχη σταφυλόκκοκου, στρεπτόκοκκου και εντερόκκοκου ως τους πιο συχνούς παθογόνους μικροοργανισμούς για λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα.

Συμπεράσματα: H λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα αποτελεί νόσο με ποικίλλη μικροβιακή αιτιολογία που τα χαρακτηριστικά των ασθενών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο τύπος του μικροοργανισμού και η έγκαιρη ανέυρεση του παθογόνου αποτελούν πυλώνα στην θεραπεία των ασθενών αυτών. Νέες τεχνικές πιστεύεται να βελτιώσουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό την αναγνώριση των μικροβιακών παθογόνων.

Λέξεις κλειδιά: Λοιμώδης, ενδοκαρδίτιδα, αιτιολογία

Διαμοιράστε το:
Copyright © 2022 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.