Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες κατά την πανδημία COVID-19: διαδικτυακή επιδημιολογική έρευνα σε δείγμα ελληνικού πληθυσμού

Γεωργία Άννα Κατσάμπουλα , Δημοσθένης Παναγιωτάκος

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η εξελισσόμενη πανδημία του COVID-19 και η έναρξη της περιόδου καραντίνας, έφερε αλλαγές στην καθημερινότητα όλων των ανθρώπων επηρεάζοντας  τον τρόπο ζωής αλλά και επιφέροντας αλλαγές στις διατροφικές τους συνήθειες.

Σκοπός: Η μελέτη των διατροφικών αλλαγών σε σχέση με διάφορα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, στην Ελλάδα.

Μεθοδολογία: Συγχρονική επιδημιολογική μελέτη που διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2020, μέσω συμπλήρωσης ανώνυμων, διαδικτυακών ερωτηματολογίων. Συμμετείχαν 2.135 άνδρες και γυναίκες, άνω των 17 ετών από όλη την Ελλάδα.

Αποτελέσματα: Το 79,6% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι άλλαξαν τις διατροφικές τους συνήθειες. Τα άτομα που άλλαξαν τις διατροφικές τους συνήθειες ήταν κυρίως γυναίκες, νεότερης ηλικίας και υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου. Στο σύνολό τους, 36,3% από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η αλλαγή ήταν προς περισσότερο υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Όταν η ανάλυση επικεντρώθηκε σε αυτούς που δήλωσαν μέτρια, πολύ ή πάρα πολύ μεγάλη διατροφική αλλαγή, το ποσοστό όσων απάντησαν ότι η αλλαγή ήταν προς περισσότερο υγιεινές συνήθειες ήταν 40,1%, 34,1% και 45,2%, αντιστοίχως (p<0,001).

Συμπεράσματα: Η αλλαγή του τρόπου ζωής κατά τη διάρκεια της πανδημίας φαίνεται πως οδήγησε σε αλλαγή των διατροφικών συνηθειών προς πιο υγιεινές, σε ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των συμμετεχόντων.  Ίσως αυτό αποτελεί και ένα από τα ελάχιστα «θετικά» αποτελέσματα που έχει επιφέρει η πανδημία στη χώρα.

Λέξεις κλειδιά: Διατροφικές συνήθειες, COVID-19, συγχρονική μελέτη, επιδημιολογία

Διαμοιράστε το:
Copyright © 2022 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.