Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Αποτελεσματικότητα της πρώιμης τραχειοστομίας στη διάρκεια μηχανικού αερισμού

Ευαγγελία Δημητρακάκη , Ιωάννης Καλεμικεράκης , Δημήτριος Παπαγεωργίου

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η πρόοδος στην θεραπεία των βαρέως πασχόντων, έχει ως αποτέλεσμα την πιο συχνή χρήση παρατεταμένου μηχανικoύ αερισμού. Εάν η διασωλήνωση προβλέπεται μακροπρόθεσμη, συνιστάται τραχειοστομία.

Σκοπός: Σκοπός της ανασκόπησης ήταν να εξεταστεί η επίδραση της πρώιμης τραχειοστομίας, στην διάρκεια μηχανικού αερισμού σε κλινικά βαρέως πάσχοντες, συγκριτικά με την διάνοιξη τραχειοστομίας σε δεύτερο χρόνο.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Pubmed κατά την οποία επιδιώχθηκε η ανεύρεση τυχαιοποιημένων και μη κλινικών μελετών. Για την επιλογή των άρθρων χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού και χρονικός περιορισμός. Τα προαπαιτούμενα κριτήρια για την επιλογή των μελετών ήταν: η γλώσσα συγγραφής (αγγλική), η χρονολογία δημοσίευσης (2009-2019), ο υπο μελέτη πληθυσμός να έχει υποβληθεί σε τραχειοστομία και να υπάρχει σύγκριση αποτελεσμάτων σχετικά με την χρονική στιγμή διάνοιξης τραχειοστομίας και την διάρκεια μηχανικού αερισμού. Οι μελέτες που αποκλείστηκαν ήταν αυτές των οποίων: ο τίτλος του άρθρου δεν  είναι σχετικός με το θέμα, το δείγμα δεν αφορούσε το ανθρώπινο είδος ή αφορούσε πρόωρα νεογνά, οι περιπτώσεις τραχειοστομίας τελούνταν σε επείγουσες καταστάσεις (αδυναμία ενδοτραχειακής διασωλήνωσης).

Αποτελέσματα: Στην ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν 14 κλινικές δοκιμές. Σε 11 μελέτες αποδείχθηκε πως η πρώιμη τραχειοστομία είχε θετική επίδραση στη διάρκεια μηχανικού αερισμού, ενώ σε 3 μελέτες δεν προσδιορίστηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της πρώιμης τραχειοτομίας και της διάρκειας μηχανικού αερισμού.

Συμπεράσματα: Σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο θνησιμότητας και νοσηρότητας, η πρώιμη τραχειοστομία έχει σημαντικά οφέλη. Ωστόσο, χρειάζονται καλύτεροι προγνωστικοί δείκτες για τον περαιτέρω προσδιορισμό των ασθενών που μπορούν να ωφεληθούν.

Λέξεις κλειδιά: Βαρέως πάσχοντες, πρώιμη τραχειοστομία, όψιμη τραχειοστομία, χρονική στιγμή τραχειοστομίας, χρόνος τραχειοστομίας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.