Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διαχείριση αεραγωγού με συσκευή Airtraq σε πολυτραυματίες ασθενείς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Κλεάνθη Κορέτα , Ευάγγελος Δούσης , Ιωάννης Καλεμικεράκης , Θεόδωρος Καπάδοχος

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η σταθεροποίηση ενός πολυτραυματία ασθενή αποτελεί μια πρόκληση για τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Η επιτυχής αντιμετώπιση του πολυτραυματία ασθενή περιλαμβάνει την εξασφάλιση του αναπνευστικού αγωγού με την ακινητοποίηση της αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, την αποκατάσταση της αναπνοής και της κυκλοφορίας στους ιστούς, την επαρκή και ικανοποιητική εκτίμηση της νευρολογικής κατάστασης του ασθενή και τη διαχείριση του εξωτερικού περιβάλλοντος προς όφελος του πολυτραυματία. Η διαχείριση του αεραγωγού και η διασωλήνωση αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική δεξιότητα.

Σκοπός:  Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της συσκευής λαρυγγοσκόπησης Airtraq στη διαχείριση του αεραγωγού σε πολυτραυματίες ασθενείς στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Μεθοδολογία: Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με αναζήτηση των σχετικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Cochrane, Scopus και Google Scholar, από το 2011-2020.

Αποτελέσματα: Συγκριτικά με άλλες συσκευές λαρυγγοσκόπησης, το Airtraq φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικό, προσφέροντας υψηλότερα ποσοστά επιτυχούς διασωλήνωσης σε πολυτραυματίες. Επιπλέον, με το Airtraq απαιτούνται λιγότερες διορθωτικές κινήσεις στην διασωλήνωση, ο χρόνος διασωλήνωσης είναι μικρότερος και επιτυγχάνεται γρήγορη σταθεροποίηση των ζωτικών ενδείξεων των ασθενών.

Συμπεράσματα:  Δεδομένου ότι, η ανεπιτυχής ενδοτραχειακή διασωλήνωση αυξάνει τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα των πολυτραυματιών ασθενών, η χρήση του Airtraq συγκριτικά με παρόμοιες συσκευές παρουσιάζει μια πληθώρα πλεονεκτημάτων.

Λέξεις κλειδιά: Συσκευή Airtraq, διαχείριση αεραγωγού, πολυτραυματίας

Διαμοιράστε το:
Copyright © 2022 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.