Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διερεύνηση της ψυχικής υγείας του υγειονομικού προσωπικού κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού σε ένα ελληνικό νοσοκομείο

Ελένη Φώτη

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχει καταδείξει πως η μάχη με τον κορωνοϊό έχει επιβαρύνει ψυχολογικά ένα σημαντικό ποσοστό του υγειονομικού προσωπικού.

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση του άγχους και του φόβου για τον κορωνοϊό στο υγειονομικό προσωπικό σε δημόσιο νοσοκομείο καθώς επίσης και να εξετασθεί κατά πόσο το άγχος και ο φόβος για τον κορωνοϊό τελικά επηρεάζουν την ψυχική του υγεία και ευημερία

Υλικό και μέθοδος: Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία συγχρονική μελέτη όπου υιοθετήθηκε η προσέγγιση της ποσοτικής μεθοδολογίας. με χρήση κατάλληλων σταθμισμένων εργαλείων. Διεξήχθη το χρονικό διάστημα 8-17 Οκτωβρίου 2021. Στην παρούσα μελέτη, ο πληθυσμός-πηγή είναι το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό) που εργάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο του νομού Άρτας. Για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας ευκολίας και επιλέχτηκαν 100 υγειονομικοί που ανήκουν στην ιατρική, νοσηλευτική και διοικητική υπηρεσία του Νοσοκομείου Άρτας όπου αποτέλεσαν και το δείγμα της έρευνας. Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε γραπτό ερωτηματολόγιο όπου αξιοποιήθηκαν τα εργαλεία CAS, (κλίμακα άγχους για τον κορωνοϊό), OCS (κλίμακα επίμονης σκέψης για τον κορωνοϊό) και CRBS (κλίμακα αναζήτησης καθησυχαστικών συμπεριφορών για τον κορωνοϊό. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του λογισμικό SPSS v23.0

Αποτελέσματα. Το 7% του δείγματος βίωσε δυσλειτουργικό άγχος που σχετίζεται με τον κορωνοϊό, το 11,11% επίμονη και διαταραγμένη σκέψη και το 9,47% ανέπτυξε δραστηριότητες αναζήτησης καθησυχασμού για τον κορωνοϊό. Παράλληλα από το σύνολο του δείγματος το 16% είχε υψηλά επίπεδα σε τουλάχιστον μία από τις τρεις κλίμακες ενώ το 2% είχε υψηλές τιμές και στις τρεις κλίμακες. Οι γυναίκες και τα άτομα που ζουν με χρόνια πάσχοντες έχουν υψηλότερο άγχος για το κορωνοϊό. Το τεστ συσχέτισης Spearman έδειξε σημαντική θετική συσχέτιση και των τριών ψυχολογικών νοσηροτήτων.

Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν χαμηλό επιπολασμό προβλημάτων ψυχικής υγείας στο υγειονομικό προσωπικό του Νοσοκομείου Άρτας κατά τη διάρκεια της επιδημίας COVID-19 με θετική συσχέτιση μεταξύ τους.

Λέξεις κλειδιά: πανδημία, covid-19, άγχος, φόβος, υγειονομικό προσωπικό, ψυχική υγεία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.