Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ Επαγγελματικής Ικανοποίησης και Εθισμού στην Εργασία για τους Επαγγελματίες Υγείας στη Δευτεροβάθμια και στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη στις Κυκλάδες

Θεοδώρα Πρωτοπαπά

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Οι επαγγελματίες υγείας παρουσιάζουν την τάση να εθίζονται με την εργασία τους πολλές φορές εις βάρος των δικών τους αναγκών. Η επαγγελματική ικανοποίηση είναι η θετική συναισθηματική ανταπόκριση που δημιουργείται στο άτομο από την εκτέλεση των καθηκόντων του.

 Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης του επαγγελματικού εθισμού με την εργασιακή ικανοποίηση στους επαγγελματίες υγείας των Κυκλάδων.

 Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο έως Απρίλιο του 2020, συμμετείχαν 172 επαγγελματίες υγείας κέντρων υγείας και νοσοκομειακών μονάδων των Κυκλάδων της  χώρας. Το δείγμα περιλάμβανε ειδικευμένους γιατρούς, γιατρούς ειδικευόμενους, νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλάμβανε τα δημογραφικά , οικογενειακά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου πραγματευόταν τον επαγγελματικό εθισμό. Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου είχε ως θέμα την επαγγελματική ικανοποίηση. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το με τη χρήση του SPSS version 24.

Αποτελέσματα: Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος παρουσίασε χαμηλή  επαγγελματική ικανοποίηση και ως προς τους 9 παράγοντες που εξετάστηκαν (προαγωγή, μισθό, σχέση με προϊσταμένους, αναγνώριση, φύση εργασίας, επικοινωνία , προνόμια, λειτουργία οργανισμού). Επιπρόσθετα περισσότεροι από τους μισούς επαγγελματίες υγείας εμφάνισαν χαμηλό επίπεδο εργασιακό εθισμού.

Συμπεράσματα: Η εισαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης για την διαχείριση των εργασιακών σχέσεων και την αντιμετώπιση του υπερβολικού όγκου εργασίας μπορούν να ενισχύσουν την επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων. Η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης κρίνεται αναγκαία λόγω του απαιτητικού και στρεσογόνου εργασιακού χώρου τους.

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματικός εθισμός, επαγγελματική ικανοποίηση, Κυκλάδες

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.