Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της διαλογής από τους νοσηλευτές στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Ελισσάβετ Ιωαννίδου , Γεώργιος Ίντας , Γεώργιος Βασιλόπουλος , Αντωνία Καλογιάννη , Γεωργία Τουλιά

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η ακρίβεια της διαλογής υπολογίζεται όταν ο νοσηλευτής συμφωνεί στην κατηγοριοποίηση με τον ειδικό και κατατάσσουν και οι δύο τους ασθενείς στο ίδιο επίπεδο διαλογής . Υψηλότερη ακρίβεια στη διαλογή αντιπροσωπεύει καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών επείγουσας ανάγκης.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητα της διαλογής από τους νοσηλευτές στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Υλικό και Μέθοδος: Η παρούσα εργασία είναι συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας . Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας έγινε  στην βάση αποδελτίωσης βιβλιογραφικών δεδομένων Pubmed. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής: nurse, triage,accuracy,consistency, agreement ,emergency nurse, triage nurse, doctor, triage skills. Στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν μελέτες οι οποίες  ήταν γραμμένες στην αγγλική γλώσσα , έχουν δημοσιευτεί την τελευταία πενταετία ,είναι πρωτογενείς έρευνες. Συνολικά , επιλέχθηκαν 12 άρθρα.

Αποτελέσματα: Οι περισσότερες μελέτες αξιολόγησαν μόνο τις δεξιότητες των νοσηλευτών στη διαλογή , ενώ άλλες συνέκριναν τις δεξιότητες των νοσηλευτών στη διαλογή με εκείνων των ιατρών άλλων παροχών υγείας και μερικές διερεύνησαν τους παράγοντες που ευθύνονται για τις δεξιότητες των νοσηλευτών στη διαλογή .Οι νοσηλευτές είχαν καλό επίπεδο γνώσεων και επαρκή ικανότητα διαλογής για τους ασθενείς μεσαίας και ελαφριάς βαρύτητας , αλλά υπολείπονται σε δεξιότητες για τους ασθενείς υψηλής βαρύτητας.

Συμπεράσματα : Η ικανότητα και οι θεωρητικές γνώσεις των νοσηλευτών για τη διαλογή βρέθηκαν να είναι σε καλό επίπεδο. Η αποτελεσματικότητα της διαλογής από τους νοσηλευτές ήταν συγκρίσιμη με εκείνη των ιατρών. Σε συνδυασμό με κατάλληλη εκπαίδευση , οι νοσηλευτές μπορούν να αναλάβουν το δύσκολο έργο της διαλογής σο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων.

Λέξεις κλειδιά: Διαλογή, νοσηλευτές, αποτελεσματικότητα, γνώσεις, ικανότητα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.