Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Επίδραση των προσδιοριστικών παραγόντων στις γνώσεις για την αρτηριακή υπέρταση σε γενικό πληθυσμό στην κοινότητα

Ευγενία Καραθανάση , Άννα Καυγά , Ουρανία Γκοβίνα , Ευγενία Βλάχου , Ιωάννης Καλεμικεράκης

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και οι γνώσεις σχετικά με αυτήν μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη και αντιμετώπισή της. Διάφοροι παράγοντες επιδρούν και επηρεάζουν τις γνώσεις των ατόμων σχετικά με την υπέρταση, σχετιζόμενοι κυρίως με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και το οικογενειακό ιστορικό του πληθυσμού.

Σκοπός: Η διερεύνηση των γνώσεων σχετικά με την υπέρταση και τους προσδιοριστικούς παράγοντες σε άτομα στην κοινότητα.

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη σε δείγμα ευκολίας 230 ατόμων που επισκέφθηκαν Κέντρα Υγείας της 1ης Περιφέρειας Αττικής. Οι γνώσεις σχετικά με την υπέρταση μετρήθηκαν με τη χρήση του ερωτηματολογίου Hypertension Knowledge-Level Scale (HK-LS) που λαμβάνει την τιμή 22 ως μέγιστη. Τα χαρακτηριστικά που καταγράφηκαν ως πιθανοί προσδιοριστές ήταν το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, το εκπαιδευτικό επίπεδο, η εργασία, η ασφαλιστική κάλυψη, το ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, η συχνότητα μέτρησης της αρτηριακής πίεσης και η οικονομική κατάσταση. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του SPSS v.25.

Αποτελέσματα: Η μέση τιμή της συνολικής βαθμολογίας βρέθηκε 17,60±2,49. Οι διμεταβλητές αναλύσεις έδειξαν πως, στη συνολική κλίμακα είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία εκείνοι με οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης (p < 0,001), οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών νοσημάτων (p = 0,04) και εκείνοι οι οποίοι ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (p < 0,001). Η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση έδειξε ότι το οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης και η τριτοβάθμια εκπαίδευση προβλέπουν σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο τη συνολική βαθμολογία. Αντίθετα, η μη τακτική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης αποτελεί αρνητικό προβλεπτικό παράγοντα της συνολικής βαθμολογίας. Το μοντέλο φάνηκε να εξηγεί το 15% της συνολικής μεταβλητότητας (R2=0,15, p=0,007).

Συμπεράσματα: Το επίπεδο των γνώσεων για την υπέρταση ήταν αρκετά υψηλό. Στη μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου συμμετέχοντες, τα άτομα χωρίς οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης και καρδιαγγειακών νοσημάτων και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είχαν λιγότερες γνώσεις για την υπέρταση. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα λοιπόν, πρέπει να επικεντρωθούν στην αύξηση των γνώσεων των ατόμων που ανήκουν στις παραπάνω ομάδες.

Λέξεις κλειδιά: Υπέρταση, γνώσεις, προσδιοριστές, κοινότητα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.