Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις επαγγελματιών υγείας ογκολογικού νοσοκομείου για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Παρασκευή Τριανταφυλλίδου , Γεωργία Γραμμένου , Διονύσιος Μπουζούκης

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι ένα σοβαρό χρόνιο νόσημα. Οι γνώσεις και οι στάσεις των επαγγελματιών του τομέα της υγείας για τον ΣΔ μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της υγείας των διαβητικών ασθενών με κακοήθη νοσήματα.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των γνώσεων, των στάσεων και της συμπεριφοράς των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σχετικά με τον ΣΔ ογκολογικών ασθενών.

Υλικό και μέθοδος: Η έρευνα διεξήχθη σε επαγγελματίες υγείας Αντικαρκινικού Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Οι κλίμακες DSDS και DAS-3 χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των αντιλήψεων και των συμπεριφορών για τον ΣΔ.

Αποτελέσματα: Στην έρευνα συμμετείχαν 168 επαγγελματίες υγείας, με μέση ηλικία τα 44,08 έτη (SD ± 9,17) και μέσο χρόνο προϋπηρεσίας 19,3 έτη (SD ± 8,99). Αναφορικά με τα συναισθήματα των συμμετεχόντων για τον ΣΔ, οι μεγαλύτερες βαθμολογίες συγκεντρώθηκαν για την «βοήθεια από την οικογένεια στη διαχείριση ΣΔ» ( 4,36 ± 1,06) και για την «άσκηση και σακχαρώδης διαβήτης» (4,35 ± 1,04). Καταγράφηκε συμφωνία στην άποψη ότι υπάρχει ανάγκη για ειδική εκπαίδευση στον ΣΔ των επαγγελματιών υγείας, για τη φροντίδα των διαβητικών ασθενών (1,78 ± 0,48), ενώ το δείγμα είχε ουδέτερη άποψη για τη σοβαρότητα της νόσου (3,08 ± 0,57).

Συμπεράσματα: Η εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού στον ΣΔ θεωρείται αναγκαία. Οργανωμένες παρεμβάσεις μπορούν να διευκολύνουν τη στάση των διαβητικών ασθενών στη διαχείριση της νόσου, οδηγώντας σε μεγαλύτερα επίπεδα συμμόρφωσης με τη θεραπεία.

Λέξεις κλειδιά: Σακχαρώδης διαβήτης, επαγγελματίες υγείας, στάσεις, αντιλήψεις

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.