Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας Sars-CoV-2 στο γενικό πληθυσμό

Δημήτριος Παπαγεωργίου , Σταματίνα Δούκη

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Οι επιδημίες των μολυσματικών νοσημάτων, των τελευταίων ετών, είχαν σημαντική επίδραση στο γενικό πληθυσμό των διαφόρων κρατών, όσον αφορά τη σωματική υγεία, καθώς και τη ψυχική ευημερία των ατόμων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανασκόπηση και η σύνθεση της διεθνούς υπάρχουσας βιβλιογραφίας, στην οποία καταγράφονται οι ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας Sars-CoV-2 στο γενικό πληθυσμό.

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των μελετών που δημοσιεύθηκαν από τον Ιανουάριο του 2020 έως και τον Αύγουστο του 2021 στην αγγλική γλώσσα, στις βάσεις δεδομένων PubΜed, Google Scholar και ResearchGate. Κριτήρια αποκλεισμού αποτέλεσαν οι μελέτες σε γλώσσα εκτός της αγγλικής και το είδος του άρθρου (γράμμα στον εκδότη και άρθρο σύνταξης).

Αποτελέσματα: Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας Sars-CoV-2 στο γενικό πληθυσμό που αναδείχτηκαν είναι: άγχος και φόβος για πιθανή μόλυνση από τον ιό, διαταραχές του ύπνου, καταθλιπτικά συμπτώματα, μετατραυματικό στρες (PTSD) και αίσθημα μοναξιάς, τα οποία συσχετίστηκαν στατιστικά σημαντικά με το φύλο, την ηλικία, το εισόδημα, την εργασιακή κατάσταση, την οικογενειακή κατάσταση, την έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση σχετικά με τον ιό, τα χρόνια οργανικά και ψυχικά νοσήματα και την κατάχρηση αλκοόλ.

Συμπεράσματα: Από την ενδελεχή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, συλλέχθηκαν χρήσιμα δεδομένα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο σχεδιασμό στρατηγικών και παρεμβάσεων στη δημόσια υγεία, στην κατάλληλη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, στην πρόληψη και στην αποτελεσματική διαχείριση επειγουσών καταστάσεων, παρόμοιων με την πανδημία.

Λέξεις κλειδιά: Ψυχολογικές επιδράσεις, μολυσματική νόσος, πανδημία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.