Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Παράγοντες που επηρεάζουν την έγκαιρη προσέλευση στο νοσοκομείο ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Ανίσα Κοζμάι , Γεώργιος Βασιλόπουλος , Γεωργία Τουλιά , Αντωνία Καλογιάννη

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Το ΟΕΜ είναι μια απειλητική  για την ζωή εκδήλωση, η οποία χρήζει άμεσης αναγνώρισης και διαχείρισης και προϋποθέτει την έγκαιρη προσέλευση των ασθενών στο νοσοκομείο.

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η αναζήτηση των παραγόντων που σχετίζονται με την προνοσοκομειακή καθυστέρηση από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι την άφιξη στο νοσοκομείο των ασθενών με ΟΕΜ.

Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για  συγχρονική περιγραφική μελέτη. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 119 ασθενείς με ΟΕΜ, οι οποίοι διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες: στην πρώτη ομάδα εντάχθηκαν οι ασθενείς που έφτασαν στο νοσοκομείο τις πρώτες δύο ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και στην δεύτερη ομάδα οι ασθενείς που προσήλθαν μετά τις δύο πρώτες ώρες. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με προσωπική συνέντευξη με βάση ειδικό ερωτηματολόγιο.

Αποτελέσματα: Ο μέσος χρόνος προνοσοκομειακής καθυστέρησης ήταν 4 ώρες και 41 λεπτά. Το 82,4% (n=98) των ασθενών έφτασε μετά τις δύο πρώτες ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Καθυστέρηση μεγαλύτερη των δύο ωρών παρατηρήθηκε στους ασθενείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (διάρκεια σπουδών <9 ετών)(p= 0,008), σ΄ αυτούς που κατά την διάρκεια των συμπτωμάτων τους δεν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο παρόν στο επεισόδιο (p==0,003),  σε αυτούς που χρησιμοποίησαν ιδιωτικό μέσο μεταφοράς (p== 0,001), σ΄ αυτούς που η διαμονή τους ήταν εκτός Αθήνας (p==0,049) και σ’ αυτούς που ο τόπος διαμονής από το νοσοκομείο ήταν μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων (p=<0,001). Πιο γρήγορη προσέλευση είχαν ασθενείς οι οποίοι αναγνώρισαν ότι τα συμπτώματα προέρχονται από την καρδιά (p=0,025).  Από την λογιστική παλινδρόμηση παρατηρήθηκε ότι το κάπνισμα (p==0,048) και το θετικό οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων (p==0,021) συντέλεσε στην πιο γρήγορη αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Συμπεράσματα: Η προνοσοκομειακή καθυστέρηση των ασθενών με ΟΕΜ παραμένει εκτός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων. Παράγοντες όπως η απόσταση από το νοσοκομείο, το αρνητικό οικογενειακό ιστορικό και η απουσία καπνίσματος  σχετίζονται με καθυστερημένη προσέλευση στο νοσοκομείο.

Λέξεις κλειδιά: Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, προνοσοκομειακή καθυστέρηση, καθυστέρηση θεραπείας, παράγοντες καθυστέρησης

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.