Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Προαγωγή υγείας σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα

Πηνελόπη Πετροπούλου

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα χρόνια νοσήματα βρίσκονται σε σταθερή ανοδική πορεία, αντικατέστησαν σαν αιτίες τις επιδημίες, τις λοιμώξεις ,την έλλειψη συνθηκών υγιεινής και επηρεάζουν την ποιότητα ζωής του ασθενούς όπως ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τα τελευταία χρόνια, η χρήση των νέων τεχνολογιών καθιστά ταχύτερη και άμεση την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για την κατάσταση υγείας του ασθενή, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του χρόνου διάγνωσης και νοσηλείας αλλά και στην εύκολη και άμεση ανάκληση των ιατρικών στοιχείων οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε σημείο, μειώνοντας τις μετακινήσεις αλλά και τον κίνδυνο μόλυνσης σε εποχές πανδημίας αλλά και άλλων επιδημιών. Έχει σκοπό την προφύλαξη, διατήρηση και προαγωγή της υγείας  και την πρόληψη της επιδείνωσης της ασθένειας αλλά και της θεραπείας στα άτομα, στην οικογένεια και στην κοινότητα. Το νέο μοντέλο Τηλεϊατρικής βελτιώνει σημαντικά την πρόσβαση στην παρεχόμενη περίθαλψη και την ποιότητά της εξασφαλίζοντας δυνητική συνεχόμενη παρακολούθηση εξ αποστάσεως  ενώ καθιστά τον ασθενή συμμέτοχο στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την υγεία του. Ο όρος της Τηλεϊατρικής θεωρείται ότι αναδεικνύει ευρύτερους στόχους που καλύπτουν την παραγωγή της καλής υγείας και την υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας, περιλαμβάνοντας την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού, τη συλλογή και διαχείριση στατιστικών και επιδημιολογικών δεδομένων, τη σύνδεση με άλλους φορείς και υπηρεσίες παροχής υγείας που εμπλέκονται στην διαχείριση ασθενών. Έτσι οι νοσηλευτικές μονάδες, δεν θα αποτελούν απομονωμένα κέντρα αντιμετώπισης περιστατικών. Αντίθετα οι εφαρμογές της τηλεϊατρικής συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση ανοικτών κέντρων παροχής ιατρικής φροντίδας, όπου τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τα ιατρεία θα μπορούν να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και στην δημιουργία νέων υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ανάπτυξη περιφερειακών κέντρων τηλεϊατρικής και οικιακή φροντίδα σε ομάδες ασθενών με χρόνια νοσήματα που δεν δύνανται να μετακινηθούν ή να έχουν πρόσβαση  σε υπηρεσίες υγείας λόγω άλλων δυσκολιών.

Λέξεις κλειδιά: χρόνια νοσήματα, εφαρμογές e-health, ποιότητα ζωής, τηλεϊατρική, δημόσια υγεία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.