Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Πρωτόκολλο ταχείας μετεγχειρητικής ανάρρωσης σε μείζονες ογκολογικές γυναικολογικές επεμβάσεις

Μαρία Μπουραζάνη , Δημήτριος Παπαθεοδώρου , Σοφία Πουλοπούλου , Αντώνιος Αναγνωστόπουλος , Γεώργιος Βασιλόπουλος , Γεωργία Φασόη-Μπαρκά , Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί πρωτόκολλα μετεγχειρητικής (ΜΤΧ) φροντίδας ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) που στοχεύουν στην ασφαλή και ταχεία ανάρρωση των γυναικών με γυναικολογικό καρκίνο μετά από μία χειρουργική επέμβαση, καθώς και στην ελάττωση του χρόνου παραμονής τους στο νοσοκομείο.

Σκοπός: Η σύγκριση της αποτελεσματικότητας του πρωτοκόλλου ERAS και του συμβατικού τρόπου ανάρρωσης, στην μετεγχειρητική πορεία ασθενών που υποβάλλονται σε μείζονες ογκολογικές γυναικολογικές επεμβάσεις  λόγω καρκίνου των έσω γεννητικών οργάνων.

Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη 100 γυναικών με καρκίνο των έσω γεννητικών οργάνων που υποβάλλονται σε μείζονα γυναικολογική ογκολογική επέμβαση (ΜΓΟΕ), σε ένα τριτοβάθμιο Ογκολογικό κέντρο της Αθήνας.  Οι ασθενείς διαχωρίζονται τυχαιοποιημένα σε δύο ισάριθμες ομάδες: στην Α που ακολουθούν το πρωτόκολλο ERAS και στη Β που ακολουθούν τη συμβατική ΜΤΧ φροντίδα. Οι παράμετροι προς σύγκριση περιλαμβάνουν το χρόνο νοσηλείας, τον χρόνο έναρξης της σίτισης και κινητοποίησης καθώς και την αξιολόγηση του ΜΤΧ πόνου όπως αυτός αναφέρεται από τους ασθενείς σε αριθμητικές αναλογικές κλίμακες (NPS).

Αποτελέσματα: Από τα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης όπου το δείγμα αποτέλεσαν 61 ασθενείς (35 στην ομάδα Α και 26 στην ομάδα Β) με μέση ηλικία 52,9 έτη (SD=11,7) φάνηκε πως η παραμονή στο νοσοκομείο ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα Β σε σύγκριση με την ομάδα Α (5,1±2,4 ημέρες έναντι 3,1±1,3 ημέρες, p=0,001). Τα επίπεδα πόνου σύμφωνα με το NPS ήταν υψηλότερα στην ομάδα B σε όλα τα χρονικά σημεία, εκτός από την αρχική τιμή. Υπάρχουν μελέτες που αναδεικνύουν τη συμβολή των προγραμμάτων ERAS στη μείωση των ημέρων νοσηλείας, στην αποτελεσματική διαχείριση του MTX πόνου, καθώς και στην έγκαιρη σίτιση και κινητοποίηση των ασθενών που υποβάλλονται σε ΜΓΟΕ.

Συμπεράσματα: Τα πρωτόκολλα ERAS προάγουν την έγκαιρη σίτιση και κινητοποίηση, προσφέρουν αποτελεσματικότερη ΜΤΧ αναλγησία, βελτιώνουν τη βιωματική ΜΤΧ εμπειρία των ασθενών, συνεπώς αυξάνουν την ικανοποίησή τους, μειώνουν τις ημέρες και κατά επέκταση το κόστος νοσηλείας. Μελλοντικές μελέτες, καλά σχεδιασμένες δύναται να αυξήσουν τη βεβαιότητα αυτών των ευρημάτων.

Λέξεις κλειδιά: ERAS protocols, ταχεία μετεγχειρητική ανάρρωση, υστερεκτομή, μείζονες γυναικολογικές επεμβάσεις

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.