Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Συμμόρφωση του νοσηλευτικού προσωπικού με δέσμες μέτρων πρόληψης της πνευμονίας που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα (VAP): Bιβλιογραφική ανασκόπηση

Μαρία Γαμβρούλη , Χρήστος Τριανταφύλλου

Περίληψη

Εισαγωγή: Η Πνευμονία που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα (VAP) αποτελεί μία από τις συχνότερες νοσοκομειακές λοιμώξεις, η οποία σχετίζεται με αυξημένους δείκτες νοσηρότητας. Η εφαρμογή των δεσμών μέτρων μπορεί να μειώσει σε σημαντικό βαθμό το ποσοστό εμφάνισης της VAP και ως εκ τούτου να αυξήσει σημαντικά την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας.

Σκοπός: Η διερεύνηση του ποσοστού συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού με τις δέσμες μέτρων πρόληψης της VAP.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων “PubMed” στις 06 Απριλίου του 2021 με τις λέξεις-κλειδιά: “nurse*”, “nursing staff”, “compliance”, “ventilator-associated pneumonia” και “VAP”, χωρίς να τεθούν χρονικοί περιορισμοί, ενώ η αναζήτηση των λέξεων-κλειδιών έγινε στην περίληψη και στον τίτλο των άρθρων. Κριτήρια αποκλεισμού αποτέλεσαν η γλώσσα, εκτός της αγγλικής και της ελληνικής, να είναι μελέτες περίπτωσης, άρθρα σύνταξης, ανασκοπήσεις και γράμματα προς τον εκδότη και να έχουν γίνει πάνω σε ζώα. 

Αποτελέσματα: Από τις δημοσιευμένες μελέτες, 6 πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στη πλειοψηφία των μελετών χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω δέσμη μέτρων πρόληψης της VAP: 1) ανύψωση κεφαλής κρεβατιού 30–45°, 2) καθημερινή διακοπή καταστολής και εκτίμηση της ετοιμότητας για αποσωλήνωση, 3) προφύλαξη πεπτικού έλκους, 4) προφύλαξη εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και 5) καθημερινή φροντίδα στοματικής κοιλότητας με χλωρεξιδίνη. Το ποσοστό συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού με τις δέσμες μέτρων πρόληψης της VAP κυμάνθηκε από  5% έως 87%.

Συμπεράσματα: Υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις δέσμες μέτρων για τη πρόληψη της VAP. Μία σημαντική αιτία χαμηλής  παρεχόμενης ποιότητας φροντίδας υγείας στους ασθενείς και μεγάλου οικονομικού κόστους για τα συστήματα υγείας, είναι η χαμηλή συμμόρφωση με τις δέσμες μέτρων πρόληψης της VAP.

Λέξεις κλειδιά: Νοσηλευτικό προσωπικό, δέσμη μέτρων, πνευμονία που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα, VAP

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.