Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης οργανισμού υγείας. Απαιτήσεις του προτύπου ISO14000 στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς

Ελπινίκη Μπισκανάκη

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων ενός Οργανισμού με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσής του στον τομέα αυτό. Τα νοσοκομεία είναι κατεξοχήν Οργανισμοί με σθεναρό περιβαλλοντικό ίχνος, καθώς για την παραγωγή και παροχή των υπηρεσιών δαπανώνται σημαντικές ποσότητες υλικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα προκύπτουν και αναλόγως μεγάλες ποσότητες αποβλήτων.  

Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, το πρότυπο εστιάζει στη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, τον διαχωρισμό και ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίησή τους, όπου αυτό είναι εφικτό, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και σπατάλης πόρων, τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και τη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον.

Προκειμένου για την πραγματοποίηση των ορθών και αποδοτικών αυτών πρακτικών, απαραίτητη κρίνεται η εκπαίδευση του προσωπικού και η δέσμευση της ηγεσίας σε κατεύθυνση οικολογικής συνείδησης.

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική υγεία, Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ISO 14001, Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς

Διαμοιράστε το:
Copyright © 2022 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.