Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο του χειρουργείου

Ελένη Αλεξοπούλου-Γιαννοπούλου , Παναγιώτης Μαρκίδης , Αθηνά Αλέξη-Μπούρτζη , Γεώργιος Βασιλόπουλος

Περίληψη

Λόγω τις πολυπλοκότητας της οργανωτικής δομής και των διαφορετικών απόψεων των επαγγελματιών υγείας, τα νοσοκομεία αποτελούν χώρους μεγάλων εντάσεων, αλλά και συγκρούσεων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του φαινομένου των συγκρούσεων στο χώρο του χειρουργείου. Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν οι διεθνείς βάσεις δεδομένων Pubmed, Cinahl, Health Source: nursing/academic edition και Google Scholar, αλλά και οι ιστοσελίδες ελληνικών έγκυρων περιοδικών. Χρησιμοποιήθηκαν οι όροι αναζήτησης σύγκρουση "conflict" και χειρουργείο "operating room" ή "operating theater" στους τίτλους των άρθρων. Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση προέκυψαν 15 άρθρα. Οι λόγοι συγκρούσεων στο χειρουργείο που αναδείχθηκαν ήταν η εξουσία, η ελλιπής εκπαίδευση, οι εντάσεις αναφορικά με τα αναλώσιμα υλικά ή τα εργαλεία, οι διαφορές προσωπικότητας, δημογραφικά στοιχεία και εμπόδια που αναφέρονται στην οργανωτική δομή. Οι συνέπειες αφορούσαν κυρίως την παραμέληση των διαδικασιών και τα σφάλματα. Ως τρόποι αντιμετώπισης αναδείχθηκαν η συζήτηση με τους συναδέλφους, η ανάλυση της συμπεριφοράς, η αποφυγή του ατόμου που προκαλεί συγκρούσεις, η διατήρηση της ψυχραιμίας, η προειδοποίηση των συναδέλφων – προετοιμασία και η δημιουργία της ιδανικής ομάδας για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις. Συμπεράσματα: Οι συγκρούσεις στα χειρουργεία είναι αναπόφευκτες, όμως μπορούν να μετριαστούν εάν η διοίκηση ασκεί αποτελεσματική ηγεσία, το ανθρώπινο δυναμικό του χειρουργείου διατηρείται σωστά οργανωμένο, καλλιεργείται κλίμα συνεργασίας και υπάρχει εκπαίδευση του προσωπικού αναφορικά με τις συγκρούσεις

Λέξεις κλειδιά: Συγκρούσεις, χειρουργείο, επίλυση συγκρούσεων, διαχείριση συγκρούσεων, αποτελεσματική ηγεσία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.