Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ανάγκες συγγενών νοσηλευόμενων ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας

Άννα Μαρία Γιούρντα , Γεωργία Τουλιά

Περίληψη

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και περισσότερο δίνεται έμφαση στις ανάγκες συγγενών νοσηλευομένων ασθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τις ανάγκες συγγενών νοσηλευομένων ασθενών σε ΜΕΘ. Μεθοδολογία: H μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ερευνητικών και ανασκοπικών εργασιών που αφορούσαν τις ανάγκες συγγενών νοσηλευομένων ασθενών σε ΜΕΘ, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Αποτελέσματα: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι, οι συγγενείς νοσηλευομένων ασθενών σε ΜΕΘ βιώνουν πολλές και ποικίλες ανάγκες, εκ των οποίων οι επικρατέστερες είναι η ανάγκη πληροφόρησης, η ανάγκη συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων που αφορούν κυρίως ηθικά διλλήματα και η ανάγκη επισκεπτηρίου του αγαπημένου νοσηλευόμενου προσώπου. Επίσης, οι συγγενείς νοσηλευομένων ασθενών σε ΜΕΘ βιώνουν έντονο άγχος και κατάθλιψη τα οποία θα πρέπει να αξιολογούνται από τους επαγγελματίες υγείας και να αντιμετωπίζονται. Συμπεράσματα: Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να μεριμνούν για τους συγγενείς δεδομένου ότι, η νοσηλεία του αγαπημένου προσώπου επιφέρει πλήθος αλλαγών στη καθημερινή τους ζωή.

Λέξεις κλειδιά: Ανάγκες συγγενών, μονάδα εντατικής θεραπείας, νοσηλεία σε ΜΕΘ

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.