Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Χρόνια προβλήματα υγείας στους ηλικιωμένους. Η σημασία της συμβουλευτικής στη συμμόρφωσή τους με το θεραπευτικό σχήμα

Γεωργία Φασόη-Μπαρκά , Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου

Περίληψη

Ένα μεγάλο ποσοστό του ηλικιωμένου πληθυσμού με χρόνια προβλήματα υγείας δυσκολεύεται να συμμορφωθεί με τη φαρμακοθεραπεία ή τις απαιτούμενες αλλαγές του τρόπου ζωής παρά το γεγονός ότι πρόκειται για τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας τους. Σκοπός: Η διερεύνηση του ρόλου της συμβουλευτικής στην ενίσχυση της συμμόρφωσης των ηλικιωμένων με τη φαρμακοθεραπεία τους. Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν ανασκόπηση της βιβλιογραφίας η οποία περιελάβανε την αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων καθώς και ερευνητικών μελετών στις βάσεις δεδομένων Iatrotek, PubMed, Cinahl, Scopus και Google Scholar που αναφέρονται στη συμμόρφωση των ηλικιωμένων με την φαρμακευτική τους αγωγή και δημοσιεύθηκαν από το 1999 έως το 2014. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι ακόλουθες: «compliance», «adherence», «elderly», «chronic diseases», «councelling», «συμμόρφωση με τη φαρμακοθεραπεία», «ηλικιωμένοι», «συμβουλευτική» και αφορούσαν την τελευταία 15ετία. Αποτελέσματα: Η συμμόρφωση των ηλικιωμένων με την φαρμακοθεραπεία τους αναφέρεται στην εκπαίδευση, την ενημέρωση, την σχέση μεταξύ ασθενή και επαγγελματιών υγείας καθώς επίσης στην ανατροφοδότηση και την αυτοδιαχείριση. Η συμβουλευτική σχέση μεταξύ ηλικιωμένου και νοσηλευτή ενισχύει την συμμόρφωση με την φαρμακοθεραπεία. Συμπεράσματα: Οι ανάγκες του ηλικιωμένου χρειάζονται συμβουλευτική παρέμβαση. Έτσι, ο ηλικιωμένος αποκαλύπτει περισσότερο και ευκολότερα τα συναισθήματα του και ο νοσηλευτής προσφέρει επαρκή υποστήριξη στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της συμμόρφωσης με την φαρμακοθεραπεία του.

Λέξεις κλειδιά: Συμμόρφωση με τη φαρμακοθεραπεία, ηλικιωμένος, συμβουλευτική, χρόνια νοσήματα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.