Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης σχετικά με το πρωτόκολλο για την πρόληψη της πνευμονίας συνδεόμενης με τον αναπνευστήρα

Αικατερίνη Ρεβενιώτη , Όλγα Καδδά , Γεώργιος Αργυρίου , Γεώργιος Βασιλόπουλος , Αικατερίνη Μαρβάκη , Γεωργία Τουλιά

Περίληψη

Η ενδονοσοκομειακή πνευμονία είναι η πιο συχνή αιτία θανάτου και σχετίζεται με ποσοστά θνητότητας έως και 30%. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του βαθμού συμμόρφωσης σχετικά με το πρωτόκολλο για την πρόληψη της πνευμονίας συνδεόμενης με τον αναπνευστήρα από τους νοσηλευτές στις ΜΕΘ. Υλικό-Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 164 νοσηλευτές (ποσοστό απόκρισης 76,6%) που εργάζονταν σε ΜΕΘ εννέα (9) νοσοκομείων της Αττικής. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο 27 ερωτήσεων κλειστού τύπου. Για την επεξεργασία των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS ver. 15. Αποτελέσματα: Το 25,6% (n=42) του δείγματος ήταν άνδρες. Το 43,9% (n=72) είχε προυπηρεσία στη ΜΕΘ <5 έτη, το 30,5% (n=50) 6-10 έτη και το 25,6% (n=42) 11-15 έτη. Το ποσοστό συμμόρφωσης του δείγματος με τις οδηγίες του πρωτοκόλλου σχετικά με την πρόληψη της VAP ήταν 69.3±17.2%. Οι άνδρες συμμορφώνονταν σημαντικά περισσότερο (69.3±17.2%) σε σχέση με τις γυναίκες (68.5±18.2%), (ρ<0.001). Οι νοσηλευτές με μικρότερη προϋπηρεσία σε ΜΕΘ συμμορφωνόνταν σημαντικά λιγότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους, (ρ<0.001). Η συμμόρφωση των νοσηλευτών στις αναπνευστικές ΜΕΘ ήταν σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες ΜΕΘ, (ρ<0.001). Συμπεράσματα: Το ποσοστό συμμόρφωσης των νοσηλευτών ΜΕΘ με τα πρωτόκολλα πρόληψης της πνευμονίας συνδεόμενης με τον αναπνευστήρα είναι ικανοποιητικό. Ο ρόλος των νοσηλευτών στην πρόληψη της πνευμονίας συνδεόμενης με τον αναπνευστήρα είναι πολύ σημαντικός καθώς μπορεί να συντελέσει στην μείωση της νοσηρότητας, της θνησιμότητας, της διάρκειας παραμονής του ασθενή στο νοσοκομείο καθώς και στη μείωση του κόστους νοσηλείας.

Λέξεις κλειδιά: Εντατικής Θεραπείας, πνευμονία συνδεόμενη με τον αναπνευστήρα, πρωτόκολλο, λοίμωξη

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.