Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων των Νοσηλευτών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Άννα Μαρία Γούδα , Όλγα Καδδά , Αικατερίνη Μαρβάκη , Θεόδωρος Καπάδοχος , Γεώργιος Αργυρίου , Αγγελική Στάμου , Γεώργιος Βασιλόπουλος

Περίληψη

Τα έλκη πίεσης αποτελούν πρόκληση για τα συστήματα υγείας παγκόσμια. Η μείωση της συχνότητάς τους αποτελεί κριτήριο αποτελεσματικότητας του συστήματος πρόληψης και θεραπείας κάθε χώρας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων των νοσηλευτών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων. Υλικό –Μέθοδος: Τον μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσαν 148 νοσηλευτές που εργάζονταν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 2 Νοσοκομείων της Αθήνας, εκ των οποίων το ένα ήταν Δημόσιο και το άλλο Ιδιωτικό. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου, το οποίο συμπεριελάμβανε δημογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία καθώς και ερωτήσεις που αφορούσαν στα προληπτικά μέτρα για τις κατακλίσεις και την θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Η στατιστική ανάλυση έγινε με την χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS ver.17. Αποτελέσματα: Το 73,7% (n=110) του μελετώμενου πληθυσμού ήταν γυναίκες με μέση ηλικία τα 32 έτη και τυπική απόκλιση ±3,81. Σχετικά με τη σύνθεση του δείγματος ως προς την αναλογία νοσηλευτών - ασθενών, επικρατούσα πολιτική του 1/2 υπάρχει στο 76,4% του μελετώμενου πληθυσμού ενώ 1/3 στο 23%. Το 64,2% (n=95) δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει σεμινάριο εκπαίδευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο αν έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο ή όχι και τις απόψεις του νοσηλευτικού προσωπικού. Ένας άλλος παράγοντας που φάνηκε να επηρεάζει τις απαντήσεις των νοσηλευτών ήταν η αναλογία νοσηλευτών-ασθενών που επικρατεί στη ΜΕΘ. Συμπεράσματα: Υπάρχει έλλειψη γνώσεων για την πρόληψη των κατακλίσεων και αδυναμία εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών. Συμπεραίνεται ότι η συνεχής επιμόρφωση των νοσηλευτών μέσω των σεμιναρίων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τόσο για εμπλουτισμό των γνώσεων όσο και για την σωστή αντιμετώπιση των κατακλίσεων.

Λέξεις κλειδιά: Κατάκλιση, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, νοσηλευτικό προσωπικό, πρόληψη κατακλίσεων

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.