Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η έννοια της φροντίδας

Στυλιανή Κοτρώτσιου , Θεοδόσιος Παραλίκας , Ιωάννα Παπαθανασίου , Ελένη Λαχανά , Γεωργία Κυπαρίση , Ανδρέας Ριζούλης

Περίληψη

Εισαγωγή: Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι η έννοια της φροντίδας είναι πολυδιάστατη. Το κάθε άτομο διαμορφώνει συγκεκριμένη στάση για την φροντίδα ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνει, με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις και με το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ανήκει. Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας βασίζεται τόσο σε επιλεγμένους ορισμούς της έννοιας της «φροντίδας» όσο και σε επιλεγμένες αρχές της διαπολιτισμικής νοσηλευτικής φροντίδας όπως αυτές τις περίγραψε η Leininger (1997). Σύμφωνα με την Leininger η Νοσηλευτική φροντίδα ως φαινόμενο βιώνεται σ’ όλους τους πολιτισμούς ενώ υπάρχουν ειδικά πολιτισμικά πρότυπα φροντίδας. Σκοπός αυτής της ερευνητικής μελέτης είναι ο εννοιολογικός προσδιορισμός της Φροντίδας και δη το πως αντιλαμβάνονται οι Έλληνες την έννοια της Φροντίδας. Μεθοδολογία: Για να απαντηθούν οι παραπάνω ερευνητικές ερωτήσεις εφαρμόστηκε η φαινομενολογική ερευνητική μεθοδολογική προσέγγιση. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη μέθοδο των συνεντεύξεων με ανοικτές ερωτήσεις. Ακολούθησε η ανάλυση των δεδομένων της συνέντευξης σύμφωνα με την τεχνική της ανάλυσης περιεχομένου με τη μέθοδο Mayring (περίληψη). Αποτελέσματα Από την ανάλυση περιεχομένου προέκυψαν οι παρακάτω κατηγορίες: 1. Φροντίζω σημαίνει αγάπη. 2. Φροντίδα σημαίνει κατανόηση. 3. Φροντίζω σημαίνει πρόληψη. 4. Φροντίζω σημαίνει άγγιγμα. Συμπεράσματα: Η εννοιολογική προσέγγιση της «φροντίδας» όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τα άτομα προβάλλει ουσιαστικά τη θέση ότι η φιλοσοφία της Νοσηλευτικής επιστήμης στηρίζεται σε ιδανικά και πανανθρώπινες αξίες, ο σεβασμός των οποίων από τους επαγγελματίες Νοσηλευτές εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα στην παρεχόμενη φροντίδα και προάγει το νοσηλευτικό έργο προς όφελος τόσο του ατόμου όσο και της κοινωνίας.

Λέξεις κλειδιά: Νοσηλευτική φροντίδα,  εννοιολογικός προσδιορισμός,  αγάπη,  κατανόηση ,   άγγιγμα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.