Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η Πειθαρχική Ευθύνη κατά την Ενάσκηση του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος

Φιλομήλα Ομπέση

Περίληψη

Οι Έλληνες νοσηλευτές, είτε εργάζονται στο δημόσιο τομέα, είτε στον ιδιωτικό υπέχουν πειθαρχική ευθύνη σε περίπτωση που διαπράττουν πειθαρχικά παραπτώματα, τα οποία επισύρουν πειθαρχικές ποινές. Η όλη διαδικασία προβλέπεται από λεπτομερείς νομοθετικές διατάξεις γενικού ή ειδικότερου περιεχομένου. Στους νοσηλευτές που εργάζονται ως υπάλληλοι ΝΠΔΔ στα νοσοκομεία και τα κέντρα Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ (Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών) εφαρμόζεται το πειθαρχικό καθεστώς που προβλέπε- ται από το ν. 3329/2005 «για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 2683/1999).
Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα νοσηλευτές υπέχουν πειθαρχική ευθύνη έναντι του εργοδότη τους, εάν και εφόσον η επιχείρηση (ηδιωτική κλινική) διαθέτει Κανονισμό Εργασίας, ο δε Κανονισμός περιλαμβάνει σχετικές πειθαρχικές διατάξεις. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν προβλέπσνται από το ν. 3789/1957, ενώ η πειθαρχική διαδικασία από τον Κανονισμό Εργασίας. Παραπέρα, όλοι ανεξαιρέτως οι νοσηλευτές είτε προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα υπόκεινται στις πειθαρχικές διατάξεις του ν.3235/2004 «Ένωση Νοσηλευτών-τριών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.)».
Η παρούσα δημοσίευση αναλύει διεξοδικά τις πειθαρχικές διατάξεις των προαναφερθέντων νομοθετημάτων.

Λέξεις κλειδιά: νοσηλευτική, ευθύνη, πειθαρχική ευθύνη

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.