Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η Θεμελιωμένη Θεωρία ως Ερευνητική Προσέγγιση

Αικατερίνη Χάλαρη

Περίληψη

Η θεμελιωμένη θεωρία αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ερευνητική μεθοδολογία για τη σύγχρονη νοσηλευτική επιστήμη. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα κεντρικά σημεία αυτής της ποιοτικής προσέγγισης, η οποία στοχεύει, μέσω της συστηματικής συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, στην ανακάλυψη θεωριών, που βρίσκονται μέσα στα ίδια τα δεδομένα και στις κοινωνικές δομές από όπου αυτά προέρχονται. Η ανάδειξη τέτοιων θεωριών από το χώρο της νοσηλευτικής θα συμβάλει στην πληρέστερη κατανόηση των κοινωνικών διαδικασιών και της Ελληνικής νοσηλευτικής πραγματικότητας. Στο παρόν άρθρο επίσης συζητείται η έννοια του ατόμου σε ερευνητική συνέντευξη υπό το πρίσμα της ποιοτικής προσέγγισης.

Λέξεις κλειδιά: Θεμελιωμένη θεωρία, νοσηλευτική έρευνα, ποιοτική μεθοδολογία, συνεντεύξεις

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.