Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Το Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 5, Αρ. 1 (2006): Ιανουάριος - Μάρτιος 2006

Vima AsklipiouΤο Βήμα του Ασκληπιού Τόμ. 5, Αρ. 1 (2006): Ιανουάριος - Μάρτιος 2006

Ανασκόπηση

Ινομυαλγία και Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης | 209-222

Ιωάννης Μυριοκεφαλιτάκης

ΠερίληψηMore

Στο πλαίσιο του εξωαρθρικού ρευματισμού, το σύνδρομο της ινομυαλγίας είναι το πιο συχνό επώ- δυνο μυοσκελετικό σύνδρομο που αφορά κυρίως σε νεαρές γυναίκες. Μπορεί να είναι πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές, όταν συνοδεύει άλλο χρόνιο νόσημα. Συνήθως, οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν μια ιδιάζουσα προσωπικότητα, πάσχουν από ευερέθιστο έντερο με διαταραχές στις κενώσεις, διαταραχές στον ύπνο, αγγειοκινητικές από διαταραχές κυρίως στα χέρια, που μοιάζουν με το φαινόμενο Raynaud. Επίσης, παρουσιάζουν χρόνια κόπωση και πολλές φορές κατάθλιψη. Αν και τα αίτια και η φυσιοπαθολογία της ινομυαλγίας είναι άγνωστα, διάφορες φυσιολογικές μεταβολές έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς με ινο- μυαλγία. Δεν υπάρχει ενιαία φαρμακευτική θεραπεία για την ινομυαλγία, έχουν όμως δοκιμαστεί διάφοροι φαρμακολογικοί παράγοντες, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί και εναλλακτικές θεραπείες.

Λέξεις κλειδιά: Ινομυαλγία, εξωαρθρικός ρευματισμός, χρόνια κόπωση, κατάθλιψη, ευερέθιστο έντερο

Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος | 223-230

Δέσποινα Παπαδοπούλου , Χαρίκλεια Σταθοπούλου

ΠερίληψηMore

To Βιογραφικό σημείωμα (ΒΣ) αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο για την περιγραφή της επαγγελματικής εικόνας σε κάποιο μελλοντικό εργοδότη. Βοηθά στη διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας, μιας υποτροφίας ή ενός βραβείου και μπορεί ενδεχομένως να παίξει ρόλο στη συμμετοχή μας στη θέση μέλους επιτροπών ή συμβουλίων.
Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος γραφής του ΒΣ. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλά πρότυπα και φόρμες ΒΣ που μπορεί κανείς να συμβουλευτεί, όχι όμως ν' αντιγράψει, γιατί τότε χάνεται το προσωπικό στυλ που πρέπει να διακρίνει κάθε ΒΣ.
Η δημιουργία ενός επιτυχημένου ΒΣ απαιτεί οργάνωση, προγραμματισμό και γνώσεις. Στο παρόν άρθρο, περι- γράφονται με λεπτομέρεια και σαφήνεια τα είδη των ΒΣ ανάλογα με την έκταση και τον τρόπο γραφής τους, παρέχοντας κατευθυντήριες οδηγίες για τα στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτά που πρέπει να αποφευχθούν κατά τη συγγραφή του Β.Σ. Επίσης, γίνεται αναφορά και στον ορθό τρόπο γραφής της συνοδευτικής επιστολής που πρέπει να δίδεται μαζί με το ΒΣ, ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη.

Λέξεις κλειδιά: Βιογραφικό σημείωμα, σταδιοδρομία, αναζήτηση εργασίας, συστατική επιστολή

Η Θεμελιωμένη Θεωρία ως Ερευνητική Προσέγγιση | 231-234

Αικατερίνη Χάλαρη

ΠερίληψηMore

Η θεμελιωμένη θεωρία αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ερευνητική μεθοδολογία για τη σύγχρονη νοσηλευτική επιστήμη. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα κεντρικά σημεία αυτής της ποιοτικής προσέγγισης, η οποία στοχεύει, μέσω της συστηματικής συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, στην ανακάλυψη θεωριών, που βρίσκονται μέσα στα ίδια τα δεδομένα και στις κοινωνικές δομές από όπου αυτά προέρχονται. Η ανάδειξη τέτοιων θεωριών από το χώρο της νοσηλευτικής θα συμβάλει στην πληρέστερη κατανόηση των κοινωνικών διαδικασιών και της Ελληνικής νοσηλευτικής πραγματικότητας. Στο παρόν άρθρο επίσης συζητείται η έννοια του ατόμου σε ερευνητική συνέντευξη υπό το πρίσμα της ποιοτικής προσέγγισης.

Λέξεις κλειδιά: Θεμελιωμένη θεωρία, νοσηλευτική έρευνα, ποιοτική μεθοδολογία, συνεντεύξεις

Οι Υγειονομικές Ανισότητες και ο Ρόλος των Υπηρεσιών Υγείας στην Προσπάθεια Περιορισμού τους | 235-241

Γεώργιος Χατζηπουλίδης

ΠερίληψηMore

Η ισότητα στη φροντίδα υγείας, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθορίζεται από τρία βασικά χαρακτηριστικά: ίση πρόσβαση στη διαθέσιμη φροντίδα για ίδιες ανάγκες, ίση χρήση για ίσες ανάγκες και ίση ποιότητα στη φροντίδα υγείας για όλους. Οι διαφορές στο επίπεδο υγείας διαφόρων ομάδων πληθυσμών είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, διακρίνονται δε σε αυτές που είναι αναπόφευκτες και σε αυτές που μπορούν να περιοριστούν και οδηγούν σε ανισότητες.
'Εχει αποδειχθεί ότι οι υγειονομικές ανισότητες συνδέονται με μεταβλητές που αποτελούν δείκτες κοινωνικών συνθηκών όπως: η κοινωνική τάξη, το φύλο, η ανεργία, η γεωγραφική περιοχή, η θρησκεία, οι πολιτισμικές αξίες, η κοινωνική πολιτική και η οργάνωση του κράτους πρόνοιας.
Οι ανισότητες στην υγεία είναι σύνθετες και περίπλοκες. Η άρση επομένως, των ανισοτήτων αυτών προϋποθέτει το σχεδίασμά κοινωνικών παρεμβάσεων από το κράτος, σε όλους τους τομείς που προαναφέρθηκαν. Στο επίκεντρο όλων των διακηρύξεων για τον περιορισμό των ανισοτήτων, με πρώτη αυτή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, βρίσκεται η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας και η υιοθέτηση από τους πολίτες υγιεινών συμπεριφορών. Τα νοσοκομεία, με τον υψηλού επιπέδου εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτουν, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σ' αυτή την προσπάθεια.
Η δράση προς την κατεύθυνση του περιορισμού των ανισοτήτων στην υγεία, είναι σήμερα απαραίτητη περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Για να επιτύχει όμως, δεν αρκεί η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού μιας χώρας, είναι απαραίτητη και η έκφραση της κοινωνικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας από τους ίδιους τους πολίτες.

Λέξεις κλειδιά: Υγειονομικές, ανισότητες, πρόσβαση, υγεία

Κόστος Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής | 242-248

Ηλίας Γιαννακούλης

ΠερίληψηMore

Σκοπός της έρευνας, ήταν να προσδιορίσουμε το κόστος μιας Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής υπολογίζοντας, πόσο επιβαρύνεται από τις ομάδες κόστους που το διαμορφώνουν.
Το υλικό της έρευνας ήταν οι 86 επεμβάσεις που έγιναν στο Νοσοκομείο του Άργους το 2003. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν ο προσδιορισμός των οκτώ συνολικά ομάδων που διαμορφώνουν την τιμή της επέμβασης και ο καθορισμός των κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία έγινε η κατανομή της κάθε ομάδας κόστους στη συγκεκριμένη επέμβαση.
Αποτελέσματα. Έγινε κατανομή όλων των ομάδων κόστους στις επεμβάσεις και το κόστος αυτής διαμορφώνετε στα 1.631€. Τα αναλώσιμα υλικά καταλαμβάνουν το 75% του συνολικού κόστους της επέμβασης και ακολουθούν το κόστος αναισθησίας και εργασίας με 8% η κάθε κατηγορία.
Συμπεράσματα. Το κρατικό τιμολόγιο, κοστολογεί τη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή 1360€. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, ότι το κόστος της στο Νοσοκομείο μας είναι 1.631€. Θα πρέπει να αναφερθούμε στην ανάγκη αναπροσαρμογής του κρατικού τιμολογίου, καθώς επίσης και να βρεθούν τρόποι παρέμβασης σε κάθε ομάδα κόστους, από τη μεριά μας, ώστε να μειωθεί το συνολικό κόστος της κάθε επέμβασης.

Λέξεις κλειδιά: Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή, κόστος, αναλώσιμα υλικά, κρατικό τιμολόγιο

Έρευνα

Απόψεις για την Υποδομή των Χειρουργείων Μια Εικόνα από το Περιβάλλον του Χειρουργείου στην Ελλάδα | 249-254

Χρυσούλα Τσίου , Ευτυχία Γκεσούλη – Βολτυράκη , Ελένη Θεοδοσοπούλου , Φρειδερίκη Κυρίτση , Eλένη Ευαγγέλου

ΠερίληψηMore

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθεί η διαφορά απόψεων μεταξύ προϊσταμένων και
υφισταμένων, όσο αφορά την αντίληψή τους για την υπάρχουσα υποδομή και λειτουργία των Ελληνικών χειρουργείων.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Το στατιστικό υλικό προέρχεται από τις απαντήσεις 201 ατόμων νοσηλευτικού προσωπικού, που
εργάζεται σε 49 χειρουργεία Ελληνικών νοσοκομείων. Δηλ. μελετάται σε νοσηλευτικό προσωπικό χειρουργείων η διαφοροποίηση
απόψεων μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων για τη λειτουργία και την υποδομή των χειρουργείων. Η
στατιστική επεξεργασία των στοιχείων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS και τη δοκιμασία X2 TEST (PEARSONFISHER’S
EXACT TESTS).
ΕΥΡΗΜΑΤΑ: Οι απόψεις των 2 ομάδων (προϊστάμενοι και υφιστάμενοι) σχετικά με τα χαρακτηριστικά των χειρουργείων
έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά (Ρ<0,05). Ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι, και οι 2 ομάδες έχουν εξίσου αρνητική άποψη για τις συνθήκες στα χειρουργεία. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το προσωπικό των χειρουργείων συχνά εργάζεται σε πολύ εχθρικό περιβάλλον. Και οι 2 ομάδες δηλώνουν ότι βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη οργάνωσης, την κακοδιαχείριση του χρόνου, την έλλειψη επικοινωνίας και την μη εφαρμογή των κανόνων του χειρουργείου.

Λέξεις κλειδιά: χειρουργείο, εργασιακό περιβάλλον, διοίκηση, χειρουργική ομάδα, κανονισμός χειρουργείου

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.