Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Κόστος Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής

Ηλίας Γιαννακούλης

Περίληψη

Σκοπός της έρευνας, ήταν να προσδιορίσουμε το κόστος μιας Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής υπολογίζοντας, πόσο επιβαρύνεται από τις ομάδες κόστους που το διαμορφώνουν.
Το υλικό της έρευνας ήταν οι 86 επεμβάσεις που έγιναν στο Νοσοκομείο του Άργους το 2003. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν ο προσδιορισμός των οκτώ συνολικά ομάδων που διαμορφώνουν την τιμή της επέμβασης και ο καθορισμός των κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία έγινε η κατανομή της κάθε ομάδας κόστους στη συγκεκριμένη επέμβαση.
Αποτελέσματα. Έγινε κατανομή όλων των ομάδων κόστους στις επεμβάσεις και το κόστος αυτής διαμορφώνετε στα 1.631€. Τα αναλώσιμα υλικά καταλαμβάνουν το 75% του συνολικού κόστους της επέμβασης και ακολουθούν το κόστος αναισθησίας και εργασίας με 8% η κάθε κατηγορία.
Συμπεράσματα. Το κρατικό τιμολόγιο, κοστολογεί τη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή 1360€. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, ότι το κόστος της στο Νοσοκομείο μας είναι 1.631€. Θα πρέπει να αναφερθούμε στην ανάγκη αναπροσαρμογής του κρατικού τιμολογίου, καθώς επίσης και να βρεθούν τρόποι παρέμβασης σε κάθε ομάδα κόστους, από τη μεριά μας, ώστε να μειωθεί το συνολικό κόστος της κάθε επέμβασης.

Λέξεις κλειδιά: Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή, κόστος, αναλώσιμα υλικά, κρατικό τιμολόγιο

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.