Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Απόψεις για την Υποδομή των Χειρουργείων Μια Εικόνα από το Περιβάλλον του Χειρουργείου στην Ελλάδα

Χρυσούλα Τσίου , Ευτυχία Γκεσούλη – Βολτυράκη , Ελένη Θεοδοσοπούλου , Φρειδερίκη Κυρίτση , Eλένη Ευαγγέλου

Περίληψη

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθεί η διαφορά απόψεων μεταξύ προϊσταμένων και
υφισταμένων, όσο αφορά την αντίληψή τους για την υπάρχουσα υποδομή και λειτουργία των Ελληνικών χειρουργείων.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Το στατιστικό υλικό προέρχεται από τις απαντήσεις 201 ατόμων νοσηλευτικού προσωπικού, που
εργάζεται σε 49 χειρουργεία Ελληνικών νοσοκομείων. Δηλ. μελετάται σε νοσηλευτικό προσωπικό χειρουργείων η διαφοροποίηση
απόψεων μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων για τη λειτουργία και την υποδομή των χειρουργείων. Η
στατιστική επεξεργασία των στοιχείων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS και τη δοκιμασία X2 TEST (PEARSONFISHER’S
EXACT TESTS).
ΕΥΡΗΜΑΤΑ: Οι απόψεις των 2 ομάδων (προϊστάμενοι και υφιστάμενοι) σχετικά με τα χαρακτηριστικά των χειρουργείων
έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά (Ρ<0,05). Ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι, και οι 2 ομάδες έχουν εξίσου αρνητική άποψη για τις συνθήκες στα χειρουργεία. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το προσωπικό των χειρουργείων συχνά εργάζεται σε πολύ εχθρικό περιβάλλον. Και οι 2 ομάδες δηλώνουν ότι βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη οργάνωσης, την κακοδιαχείριση του χρόνου, την έλλειψη επικοινωνίας και την μη εφαρμογή των κανόνων του χειρουργείου.

Λέξεις κλειδιά: χειρουργείο, εργασιακό περιβάλλον, διοίκηση, χειρουργική ομάδα, κανονισμός χειρουργείου

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.