Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Ποιότητα ζωής μετά από αορτοστεψανιαία παράκαμψη. Συγκριτική μελέτη.

Αναστάσιος Μερκούρης , Δημήτριος Πιστόλας , Βασιλεία Παπαγιαννάκη , Ε. Διακομοπούλου , Μιχάλης Αργυρίου , Αικατερίνη Ουζουνίδου , Ευστράτιος Αποστολάκης

Περίληψη

Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με αορτοστεφανιαία παράκαμψη πριν και 4 μήνες μετά την επέμβαση, έτσι ώστε να εντοπιστούν περιοχές για παρεμβάσεις και περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας. Αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης ερευνητικής προσπάθειας για τη διαχρονική αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με συνέντευξη και χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο MACNEW για τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα της ζωής καρδιολογικών ασθενών. Το δείγμα αποτέλεσαν 120 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη (100 άνδρες, 20 γυναίκες). Η μέση ηλικία ήταν 63,13 έτη (±8,55) και μέση διάρκεια νοσηλείας 14,2 ημέρες (±4,78). Μετά την επέμβαση, παρατηρήθηκε μια σημαντική βελτίωση της φυσικής (+1,79, Ρ<0,001) και της κοινωνικής κατάστασης (+1,57, Ρ<0,001) των ασθενών. Η συναισθηματική κατάσταση παρουσίασε μια πολύ μικρή βελτίωση (+0,56, Ρ<0,001), ενώ η νοητική ικανότητα όπως μετρήθηκε με τρεις ξεχωριστές ερωτήσεις έδειξε να μειώνεται (-0,51, Ρ<0,001). Οι ασθενείς, 4 μήνες μετά την επέμβαση, είχαν χαμηλότερη αυτοπεποίθηση και ήταν περισσότερο εξαρτώμενοι από τους άλλους. Το φύλο, η ηλικία, η φυσική κατάσταση πριν την επέμβαση, και ο πόνος στο στήθος βρέθηκαν να συσχετίζονται με την ποιότητα ζωής πριν και μετά την επέμβαση. Η αξιολόγηση της ποιότητας της ζωής πρέπει να καθιερωθεί ως ένας επίσημος δείκτης αποτελεσματικότητας για την αξιολόγηση των θεραπευτικών παρεμβάσεων στη στεφανιαία νόσο. £ίναι επιτακτική ανάγκη για την πολιτεία να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ειδικά προγράμματα αποκατάστασης για να καλύψει τις εξατομικευμένες ανάγκες και να αυξήσει την ποιότητα ζωής των ασθενών μετά από την αορτοστεφανιαία παράκαμψη.

Λέξεις κλειδιά: Καρδιοχειρουργική, αορτοστεφανιαία παράκαμψη, στεφανιαία νόσος, ποιότητα ζωής

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.