Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Συμμόρφωση του νοσηλευτικού προσωπικού με τις λίστες ελέγχου εισαγωγής και φροντίδας κεντρικής γραμμής: Συστηματική ανασκόπηση

Χρήστος Τριανταφύλλου , Μαρία Γαμβρούλη

Περίληψη

Εισαγωγή: Η πρόληψη των μικροβιαιμιών που σχετίζονται με την κεντρική γραμμή (Central line-associated bloodstream CLABSIs), μπορεί να επιτευχθεί μέσω συστηματικής επιτήρησης και παρέμβασης με την εφαρμογή των δεσμών μέτρων. Αναπόσπαστο συστατικό των δεσμών μέτρων αποτελούν και τα checklists εισαγωγής και φροντίδας της κεντρικής γραμμής. Σκοπός: Η διερεύνηση του ποσοστού συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού με τα checklists εισαγωγής και φροντίδας της κεντρικής γραμμής, καθώς και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων “PubMed” στις 05 Απριλίου του 2021 με τις λέξεις-κλειδιά: “nurse*”, “nursing staff”, “compliance”, “central line insertion checklist” και “central line maintenance checklist”, χωρίς να τεθούν χρονικοί περιορισμοί, ενώ η αναζήτηση των λέξεων-κλειδιών έγινε στην περίληψη και στον τίτλο των άρθρων. Κριτήρια αποκλεισμού αποτέλεσαν η γλώσσα, εκτός της αγγλικής και της ελληνικής, να είναι μελέτες περίπτωσης, άρθρα σύνταξης, ανασκοπήσεις και γράμματα προς τον εκδότη και να έχουν γίνει πάνω σε ζώα. Αποτελέσματα: Από τις δημοσιευμένες μελέτες, 5 πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το ποσοστό συμμόρφωσης του νοσηλευτικού προσωπικού με τα checklists εισαγωγής κεντρικής γραμμής κυμάνθηκε από 8,4% έως 74,3%, ενώ με τα checklists φροντίδας από 11,4% έως 77,3%. Αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση και με τα δύο είδη checklist, αυτοί ήταν η αναλογία νοσηλευτών-ασθενών και ο αριθμός κλινών των νοσηλευτικών τμημάτων. Συμπεράσματα: Τα ποσοστά συμμόρφωσης με τα checklists εισαγωγής και φροντίδας της κεντρικής γραμμής είναι μέτρια και χαμηλά. Απαιτούνται παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν στην αύξηση των ποσοστών συμμόρφωσης, οδηγώντας σε μείωση της επίπτωσης των CLABSIs.

Λέξεις κλειδιά: Νοσηλευτικό προσωπικό, συμμόρφωση, μικροβιαιμίες σχετιζόμενες με κεντρική γραμμή

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.