Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διαπολιτισμική νοσηλευτική στον χώρο της υγείας. Απόψεις υγειονομικού προσωπικού

Αικατερίνη Κοκολάκη , Γλυκερία Κεραμίδα , Μαρία Βλαχάδη

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και οι ρομά έχουν πολύπλοκες και ποικίλες ιατρικές και κοινωνικές ανάγκες, γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα οι υγειονομικοί να αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις στην φροντίδα υγείας τους. Σκοπός: Η διερεύνηση των απόψεων του υγειονομικού προσωπικού απέναντι στις ιδιαιτερότητες της παροχής φροντίδας σε πρόσφυγες, μετανάστες και ρομά. Υλικό-Μέθοδος: Για την έρευνα επιλέχθηκε η μέθοδος δειγματοληψίας μη πιθανοτήτων, αφού ο πληθυσμός δεν είναι γνωστός ενώ η δειγματοληψία ορίζεται και ως μεθοδολογία ευκολίας. Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και απεστάλη σε e-mails και ιστότοπους ώστε να συλλέγουν οι απαντήσεις. Η μορφή του ερωτηματολογίου ήταν ηλεκτρονική λόγω της φύσης του, ενώ η δημιουργία του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε με χρήση του Googledocs. Αποτελέσματα: Οι γυναίκες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, με παιδιά, και μεγαλύτερη προϋπηρεσία πιστεύουν ότι οι Έλληνες νοσηλευτές σέβονται τις ιδιαιτερότητες των αλλοδαπών / ρομά ασθενών (17 – 41%),και μόνον αυτοί με υψηλότερη εκπαίδευση θεωρούν ότι είναι ευαισθητοποιημένοι στην ΔΥ (35%). Οι γυναίκες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, με παιδιά, και μεγαλύτερη προϋπηρεσία θεωρούν ότι οι ελληνικές υπηρεσίες παρέχουν ένα υψηλό αίσθημα ασφάλειας στον μετανάστη / αλλοδαπό / ρομά ασθενή, (25 – 27%) ενώ πιστεύουν ότι δεν πρέπει να αναπροσαρμόζουν τις συμπεριφορές τους (15-19%), και δεν πιστεύουν ότι τους αντιμετωπίζει ο νοσηλευτής ως βάρος (17 – 30%). Συμπεράσματα: Οι υγειονομικοί που διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις μπορούν να προσεγγίζουν αποτελεσματικά τους ασθενείς των διαφόρων πολιτισμικών ομάδων και προσαρμόζονται στις διαφορετικές περιστάσεις και απαιτήσεις. Γι’ αυτό, η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι συνεχής ώστε να ευαισθητοποιεί και να ενημερώνει τους υγειονομικούς σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των ατόμων που προέρχονται από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παροχής Διαπολιτισμικής Φροντίδας Υγείας στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

Λέξεις κλειδιά:   Διαπολιτισμική Φροντίδα Υγείας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.