Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διερεύνηση της ραδιοδερματίτιδας σε παιδιά εφήβους και νεαρούς ενήλικες με καρκίνο

Αναστασία Γαμβρουλά , Ιωάννης Κουτελέκος , Χρυσούλα Νταφογιάννη , Κωνσταντίνος Πέτσιος , Ευάγγελος Δούσης

Περίληψη

Εισαγωγή: Η ακτινοδερματίτιδα στα παιδιά καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα συμπτωμάτων και εκδηλώσεων δερματικής τοξικότητας μετά από ακτινοθεραπεία (RT). Η ραγδαία ανάπτυξη της ακτινολογίας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας του καρκίνου. Σκοπός: Στόχος αυτής της συστηματικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της συχνότητας εμφάνισης ραδιοδερματίτιδας σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με καρκίνο που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από 01/01/2002 έως 15-02-2022, χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά: «ακτινοθεραπεία, ακτινολογία, τοξικότητα, δερματίτιδα, ραδιοδερματίτιδα, ακτινοδερματίτιδα, δερματολογικές επιπλοκές, παιδιατρικοί ασθενείς, παιδιά, καρκίνος», για άρθρα γραμμένα στην αγγλική γλώσσα, στις ακόλουθες βάσεις δεδομένων: MEDLINE (μέσω PubMed), The Cochrane Library, CINAHL, Web of Science Collection και Scopus. Ως κριτήριο αξιολόγησης για την εισαγωγή των άρθρων στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία PICOTS (Population, Intervention, Comparator, Outcome, Timing, Setting). Μετά την αξιολόγηση των άρθρων προέκυψαν 16 άρθρα. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα 16 μελετών σε 2.818 παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες έδειξαν ότι η δερματική τοξικότητα μετά από ακτινοθεραπεία ποικίλλει όχι μόνο ως προς τη συχνότητα εμφάνισης αλλά και με τη βαρύτητα και την έκτασή της, ανεξάρτητα από τη μέθοδο ακτινοθεραπείας. Οι δερματικές επιδράσεις της ραδιοδερματίτιδας ποικίλλουν σημαντικά ως προς τη σοβαρότητα, την πορεία και την πρόγνωση και η πιο εμφανής σχέση εμφάνισής της ήταν η υψηλότερη δόση RT και η έκταση της δερματικής θεραπείας. Επιπλέον, υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία που υποδεικνύουν υψηλότερα ποσοστά ραδιοδερματίτιδας σε μικρότερα παιδιά σε σύγκριση με τους εφήβους ή τους νεαρούς ενήλικες. Συμπεράσματα: Η συχνότητα εμφάνισης ραδιοδερματίτιδας σε παιδιά που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία φαίνεται να εμφανίζεται αρκετά συχνά. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να τεκμηριωθούν ισχυρά στοιχεία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση της ραδιοδερματίτιδας.

Λέξεις κλειδιά: ακτινολογική ογκολογία, παιδιά, νοσηλευόμενοι ασθενείς, ραδιοδερματίτιδα

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.