Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Focus on - απόψεις και στάσεις των φοιτητών νοσηλευτικής για την ποιότητα της νοσηλευτικής εκπαίδευσης - Ερευνητικό πρωτόκολλο

Αρετή Σταυροπούλου , Eλένη Τσαπνίδου , Αικατερίνη Παπαχρήστου

Περίληψη

Η ποιότητα και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποτελεί προτεραιότητα σε Eυρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης συνδέεται με την άριστη επαγγελματική πρακτική και την βιωσιμότητα των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η παρούσα ερευνητική μελέτη έχει ως βασικό στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών της Νοσηλευτικής σχετικά με την ποιότητα της νοσηλευτικής εκπαίδευσης. Ο ερευνητικός σχεδιασμός βασίζεται στις αρχές της ποιοτικής μεθοδολογίας στην έρευνα καθώς αυτή η προσέγγιση είναι η καταλληλότερη για τη μελέτη των ανθρώπινων απόψεων και εμπειριών και συναισθημάτων. Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης έρευνας αναμένεται να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας της νοσηλευτικής εκπαίδευσης με τη δημιουργία ρεαλιστικών προτάσεων προσαρμοσμένων στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η αξιολόγηση των εμπειριών των φοιτητών αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη μελέτη της ποιότητας της εκπαίδευσης και τη διαμόρφωση προτάσεων που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της νοσηλευτικής εκπαίδευσης. Η αποτελεσματική αξιοποίηση αυτών των δεδομένων, μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη και εφαρμογή σημαντικών ποιοτικών παρεμβάσεων στην εκπαίδευση οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές για την ανάπτυξη της γνώσης και την ενίσχυση των ικανοτήτων και των συμπεριφορών των φοιτητών, καθώς αυτοί προετοιμάζονται να ενταχθούν στον πραγματικό κόσμο της νοσηλευτικής. Μέσω της ειλικρινούς ανατροφοδότησης θα δοθεί η δυνατότητα στους ακαδημαϊκούς δασκάλους να επαναπροσδιορίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιότητας στη νοσηλευτική εκπαίδευση.

Λέξεις κλειδιά: Νοσηλευτική εκπαίδευση, φοιτητές νοσηλευτικής, αξιολόγηση αναγκών, αξιολόγηση εκπαίδευσης, ποιότητα εκπαίδευσης, ποιοτική μελέτη.

Διαμοιράστε το:
Copyright © 2023 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.