Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Κριτήρια εισαγωγής σε ασθενείς με ARDS λόγω COVID-19

Παναγιώτα Τριανταφυλλάκη , Θεόδωρος Καπάδοχος , Αντωνία Καλογιάννη , Γεωργία Τουλιά , Στέλιος Παρισσόπουλος , Δημήτριος Παπαγεωργίου

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Στα τέλη του 2019 στην πόλη Γιουχάν της Κίνας, εμφανίστηκε για πρώτη φορά ένας ιός της οικογένειας των κοροναϊών, που προσβάλλει κυρίως το αναπνευστικό σύστημα, ο οποίος ονομάστηκε SARS-COV-2 και προκαλεί τη νόσο COVID-19. Παρόλο που στους περισσότερους ασθενείς εμφανίζεται με ήπια συμπτωματολογία, εντούτοις, ένα σημαντικό ποσοστό (15-30%)  θα αναπτύξει σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια (ARDS) με αυξημένες πιθανότητες διασωλήνωσης και μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής. Σε ειδικές περιπτώσεις βαρύτατης νόσησης, όπου η οξυγόνωση του ασθενή δε βελτιώνεται με τη χρήση του αναπνευστήρα, μπορεί να εφαρμοστεί η εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη, το ECMO, τεχνική που έχει εφαρμοστεί και σε προηγούμενες πανδημίες που επηρέασαν το αναπνευστικό σύστημα.

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των ενδείξεων εισαγωγής, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας, του εξωτερικού οξυγονωτή μεμβράνης σε ασθενείς με βαρύτατη αναπνευστική ανεπάρκεια εξαιτίας της νόσου covid-19.

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση άρθρων στις διεθνείς βάσεις αποδελτίωσης επιστημονικών μελετών PubMed, PubMed Central, Medline, Cochrane Library και Google Scholar. Αυτή η ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας, μεταναλύσεις και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν έξι (6) άρθρα όπου παρατηρήθηκε συμφωνία απόψεων σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν σαν κριτήρια επιλογής. Στα πρωταρχικά κριτήρια αναφέρεται η ηλικία, όπου ο ασθενής πρέπει να είναι κάτω από 65 ετών και ο δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ) να είναι κάτω από 40. Επιπλέον πολύ σημαντικό κρίνεται να μην υπάρχει κάποια σοβαρή υποκείμενη παθολογία όπως το σύνδρομο πολυοργανικής ανεπάρκειας. Επίσης η μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, δεν πρέπει να ξεπερνάει τις επτά (7) ημέρες μέχρι την τοποθέτηση του ECMO ενώ θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί όλα τα υπόλοιπα θεραπευτικά μέσα όπως η πρηνής θέση, οι νευρομυϊκοί αποκλειστές και η κατάλληλη θετική τελοεισπνευστική πίεση των αεραγωγών (Positive end-expiratory pressure - PEEP).

Συμπεράσματα: Η εφαρμογή του ECMO, χρησιμοποιείται ευρέως σαν θεραπευτική αντιμετώπιση για τους ασθενείς με COVID 19 με βαριά μορφή νόσησης. Ωστόσο, για να έχουμε το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα με παράλληλη μείωση των νοσοκομειακών δαπανών, απαιτείται η τήρηση η τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών ως προς την επιλογή των ασθενών που θα επωφεληθούν ουσιαστικά.

Λέξεις κλειδιά: ECMO, ECMO criteria, ECMO guidelines, ARDS, Covid-19 treatment, ICU

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.