Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

ICU Follow – up Clinics: Η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα

Μάριος Χαραλαμπόπουλος , Παναγιώτα Τριανταφυλλάκη , Μάρθα Κελέση-Σταυροπούλου , Ευρυδίκη Καμπά , Αρετή Σταυροπούλου , Στέλιος Παρισσόπουλος , Δημήτριος Παπαγεωργίου

Περίληψη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Οι Υπηρεσίες μετανοσοκομειακής παρακολούθησης ενήλικων ασθενών ΜΕΘ, γνωστές ως ICU Follow up Clinics, λειτουργούν υποστηρικτικά και θεραπευτικά, με σκοπό να καλύψουν νέες ανάγκες που προκύπτουν στη νέα καθημερινότητα του ασθενή μετά από τη παροχή εντατικής φροντίδας στο νοσοκομείο.

Σκοπός: Σκοπός της συστηματικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών υποστήριξης και παρακολούθησης ενήλικων ασθενών ΜΕΘ, μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο. 

Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία καθώς και στις ηλεκτρονικές βάσεις Pubmed, Cochrane, Embase, Google Scholar.  Τέθηκαν κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού των μελετών και δημιουργήθηκε διάγραμμα ροής με τις προς ανάλυση μελέτες.

Αποτελέσματα: Κατά την αναζήτηση ερευνών, προέκυψαν 30 άρθρα που αφορούσαν στο υπό μελέτη θέμα εκ των οποίων, κατόπιν περαιτέρω αξιολόγησης, χρησιμοποιήθηκαν τα 7. Οι περισσότερες μελέτες αναφέρουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Υπηρεσίες υποστήριξης και παρακολούθησης ενήλικων ασθενών ΜΕΘ, μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, μέσα από τις υπηρεσίες αυτές μειώνεται το ποσοστό θνητότητας και ο κίνδυνος υποτροπών, περιορίζεται ο κίνδυνος επανεισαγωγών και βελτιώνεται η ψυχική υγεία των ασθενών.

Συμπεράσματα: Ο κύριος σκοπός των Υπηρεσιών υποστήριξης και παρακολούθησης ενήλικων ασθενών ΜΕΘ είναι η παρακολούθηση της πορείας των ασθενών μετά το νοσοκομείο, η συμβουλευτική καθώς και η εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων ώστε να αντιμετωπιστούν η πρωτοπαθής παθολογική αιτία αλλά και προβλήματα που προέκυψαν από τη νοσηλεία στη ΜΕΘ. Παράλληλα, μπορούν να λειτουργήσουν ως δείκτες για να διαπιστωθούν οι ανάγκες που προκύπτουν μετά από μια νοσηλεία στη ΜΕΘ, με τελικό στόχο την περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας και την τελική έκβαση των ασθενών.

Λέξεις κλειδιά: Βαρέως πάσχων ασθενής, ΜΕΘ, επιπλοκές, υπηρεσίες παρακολούθησης μετά από νοσηλεία ΜΕΘ

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.