Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Επιπολασμός των anti-HBV σε φοιτητές που μελλοντικά θα ασκήσουν επαγγέλματα υψηλού κινδύνου μόλυνσης με τον HBV

Πηνελόπη Σιούρδα , Ασημούλα Σιώχου , Χριστόδουλος Λικάρτσης , Μελπομένη Ιωαννίδου , Ιωάννης Ιωαννίδης

Περίληψη

ΣΚΟΠΟΣ της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιοριστεί ο επιπολασμός τού ιού τής ΗΒ στους πρωτοετείς σπουδαστές των τμημάτων: Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Βρεφονηπιοκομίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη ότι μελλοντικά τα άτομα αυτά θα ασκήσουν ένα επάγγελμα το οποίο συνδέεται με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης. ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ: Η έρευνα αφορά σε 502 σπουδαστές που εξετάστηκαν εθελοντικά και ανώνυμα. Στα δείγματα προσδιορίστηκαν οι δείκτες ΗBs Ag, Anti-HBs, Anti-HBc, με την ανοσοενζυμική μέθοδο ELISA και με τη χρήση του Ανοσολογικού Ορμονολογικού αναλυτή και των αντίστοιχων αντιδραστηρίων. Τα κριτήρια οροθετικότητας ήταν αυτά που περιγράφονταν από τον κατασκευαστή τής κάθε διαγνωστικής δοκιμασίας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ελέγχθηκαν συνολικά 502 σπουδαστές και βρέθηκαν 4 οροθετικοί με ΗBs Ag. H επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων έγινε με το ΗΒs Ag Confirmation, το οποίο έδειξε ότι τελικά θετικό ως προς το ΗBs Ag ήταν ένα άτομο, δηλαδή ποσοστό 0,2 %. Στα 502 δείγματα που εξετάστηκαν, διαπιστώθηκαν αναφορικά με τα anti-HBs Total I οι παρακάτω τίτλοι αντισωμάτων: Σε 175 δείγματα τίτλος >500 MIU/ML, σε 152 δείγματα τίτλος 0-10 MIU/ML, σε 97 δείγματα τίτλος 101-500 MIU/ML, και σε 78 δείγματα τίτλος 11-100 MIU/ML. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα παραπάνω δεδομένα είναι φανερό ότι ο επιπολασμός τού HΒV, αν και δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός, δε δικαιολογεί εφησυχασμό, ιδιαίτερα όσον αφορά στα άτομα τα οποία θα ασκήσουν επαγγέλματα υψηλού κινδύνου αναφορικά με τον HΒV. Είναι αναμφίβολα αναγκαίο οι επαγγελματίες υγείας να είναι εμβολιασμένοι κατά της ηπατίτιδας Β, ώστε, αφού επιτευχθεί καθολικός εμβολιασμός τού υγειονομικού προσωπικού, να αυξηθούν οι ελπίδες εξάλειψης του κινδύνου μόλυνσης του προσωπικού επαγγελμάτων υγείας με ηπατίτιδα Β, ο οποίος παραμένει ακόμη υψηλός.

Λέξεις κλειδιά: ΗBs Ag,  Anti‐HBs,  Anti‐HBc,  πρωτοετείς φοιτητές

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.