Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Οι Υγειονομικές Ανισότητες και ο Ρόλος των Υπηρεσιών Υγείας στην Προσπάθεια Περιορισμού τους

Γεώργιος Χατζηπουλίδης

Περίληψη

Η ισότητα στη φροντίδα υγείας, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθορίζεται από τρία βασικά χαρακτηριστικά: ίση πρόσβαση στη διαθέσιμη φροντίδα για ίδιες ανάγκες, ίση χρήση για ίσες ανάγκες και ίση ποιότητα στη φροντίδα υγείας για όλους. Οι διαφορές στο επίπεδο υγείας διαφόρων ομάδων πληθυσμών είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, διακρίνονται δε σε αυτές που είναι αναπόφευκτες και σε αυτές που μπορούν να περιοριστούν και οδηγούν σε ανισότητες.
'Εχει αποδειχθεί ότι οι υγειονομικές ανισότητες συνδέονται με μεταβλητές που αποτελούν δείκτες κοινωνικών συνθηκών όπως: η κοινωνική τάξη, το φύλο, η ανεργία, η γεωγραφική περιοχή, η θρησκεία, οι πολιτισμικές αξίες, η κοινωνική πολιτική και η οργάνωση του κράτους πρόνοιας.
Οι ανισότητες στην υγεία είναι σύνθετες και περίπλοκες. Η άρση επομένως, των ανισοτήτων αυτών προϋποθέτει το σχεδίασμά κοινωνικών παρεμβάσεων από το κράτος, σε όλους τους τομείς που προαναφέρθηκαν. Στο επίκεντρο όλων των διακηρύξεων για τον περιορισμό των ανισοτήτων, με πρώτη αυτή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, βρίσκεται η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας και η υιοθέτηση από τους πολίτες υγιεινών συμπεριφορών. Τα νοσοκομεία, με τον υψηλού επιπέδου εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτουν, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σ' αυτή την προσπάθεια.
Η δράση προς την κατεύθυνση του περιορισμού των ανισοτήτων στην υγεία, είναι σήμερα απαραίτητη περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Για να επιτύχει όμως, δεν αρκεί η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού μιας χώρας, είναι απαραίτητη και η έκφραση της κοινωνικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας από τους ίδιους τους πολίτες.

Λέξεις κλειδιά: Υγειονομικές, ανισότητες, πρόσβαση, υγεία

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.