Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η εφαρμογή των προτύπων διαχείρισης της ποιότητας. Από τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις στις μονάδες υγείας

Γεώργιος Χατζηπουλίδης

Περίληψη

Η πιστοποίηση της ποιότητας αποτελεί σήμερα Βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, όπως έχουμε διαπιστώσει και στην πράξη πλέον, έχει προσφέρει πολλαπλά οφέλη στο Βιομηχανικό τομέα. Στον τομέα της υγείας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζονται και επειδή ακόμα και ο απλός ποιοτικός έλεγχος ουδέποτε εφαρμόσθηκε αποτελεσματικά, υπάρχουν πολλοί παράγοντες υποΒάθμισης της ποιότητας και σοβαρά εμπόδια στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας. Στην κατεύθυνση της προσπάθειας για αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, διαφαίνονται κάποια δειλά βήματα από την πλευρά της πολιτείας με την επιχειρούμενη μεταρρύθμιση υπό το γενικό τίτλο «Υγεία για τον Πολίτη  Μια σειρά από πρόσφατα νομοθετήματα προχωρούν στη θεσμοθέτηση διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου και δημιουργίας υποδομών για τη μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας. Αυτό που πραγματικά απαιτείται όμως, είναι ο άμεσος προγραμματισμός εισαγωγής της διαχείρισης της ποιότητας και της σταδιακής εφαρμογής της διοίκησης ολικής ποιότητας στις μονάδες υγείας, με απώτερο στόχο τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη συνεχή Βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Λέξεις κλειδιά: Ποιότητα, υγεία, διαχείριση ποιότητας

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.