Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Η οργάνωση και λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα πλαίσια του γενικότερου κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού μοντέλου ανάπτυξης της χώρας μας.

Γεώργιος Αναγνώστου , Χριστίνα Οικονομοπούλου

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται καταρχήν μια ανάλυση της σχέσης των συστημάτων περίθαλψης, που συναντιόνται σε διάφορες χώρες με το γενικότερο κοινωνικό, οικονομικό αλλά και πολιτιστικό μοντέλο ανάπτυξης των χωρών αυτών, αντίστοιχα. Στη συνέχεια εξετάζεται το ελληνικό σύστημα περίθαλψης και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. £ιδικότερα εξετάζονται η διαχρονική εξέλιξή της, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, ενώ αναλύονται διεξοδικά τα κυριότερα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή της. Γενική είναι η διαπίστωση ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη, όπως είναι δομημένη και λειτουργεί στη χώρα μας, περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και δεν εκπληρώνει το ρόλο της για συμβολή στην προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. Τέλος, διατυπώνονται σκέψεις και προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της σημερινής κατάστασης. Κεντρική θέση στις προτάσεις αυτές, κατέχει η συγκρότηση δικτύων ολοκληρωμένης φροντίδας. Ετσι, η πρωτοβάθμια περίθαλψη, θα μπορέσει να αποτελέσει θεμέλιο της νέας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, στον Ελληνα πολίτη.

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γενικός/οικογενειακός ιατρός, δίκτυα ολοκληρωμένης φροντίδας, αξιολόγηση, μοντέλο κοινωνι- κό-οιι<ονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης

Διαμοιράστε το:

Copyright © 2024 Vima Asklipiou.
Powered by MayaGrpahics.